Årsmelding 2010

ÅRSMELDING FOR 2010

1. Styre og medlemmer

Velet har siden årsmøtet 9. april 2010 hatt følgende styre: Morten Fastvold (leder), Paal Sørensen (kasserer), Terje Krog, Kari Fort, Jens Erland Hoel, Erik Haarstad, Torben Grue, Bodil Torgersen.

På årsmøtet gikk Kurt Evert Stenbakk, Majlin Keilhau og Petter Rosenlund ut av styret, mens Terje Krog, Erik Haarstad og Torben Grue ble valgt inn i styret. Morten Fastvold, Paal Sørensen, Kari Fort, Jens Erland Hoel og Bodil Torgersen tok gjenvalg. Kurt Evert Stenbakk fortsatte som web-ansvarlig.

Velet hadde 145 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2010. Tar vi med dem som betalte kontingent i 2009, men ikke i 2010, kommer medlemstallet opp i 167. Medlemstallet har dermed holdt seg stabilt høyt i de siste fire årene, der vi rutinemessig har delt ut giro for fornyelse av medlemskap (i vårsemesteret) samt purring (i høstsemesteret) til dem som ikke har betalt. Morten F. og Kurt Evert S. har også i 2010 stått for disse utsendelsene samt for ajourføringen av medlemskartoteket.

2. Møter og andre aktiviteter

Velet avholdt årsmøte 9. april, der ca. 25 personer møtte fram. Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent, og de foreslåtte styremedlemmer ble valgt. Etter at årsmøte-delen av kvelden var over, holdt tidligere Rodeløkka-beboer Knut Larsen et lokalhistorisk kåseri om grunneierforeningens arbeid for å redde trehusbebyggelsen fra sanering på 1960- og 70-tallet. Han tok oss også med på en «gatevandring» per kart for å skildre liv og levnet på løkka i perioden 1950−70, da det fantes butikker og småindustri her, i tillegg til boliger. Under kåseriet var 36 personer tilstede. Etterpå var det sosialt samvær.

25. mai (om kvelden) hadde vi den årlige forsommer-dugnaden på fellesarealet ved velhuset, der de åtte frammøtte plantet innkjøpte busker langs en del av asfaltdekket og gravde en grøft for el-kabel for å få lys i lykta over velhusskiltet på gavlveggen på Tromsøgata 24.

I august bestilte vi av en brukskunstner gipsformer for hode og lemmer til skilpadden i betong som er påbegynt på grøntarealet. Det gjenstår å støpe disse delene i betong.

15. september (om kvelden) hadde velet enda en dugnad på fellesarealet, der seks personer møtte opp for å få bort ugress og gjøre det litt triveligere rundt velhuset. Det ble nedsatt en «hagegruppe» for å gjøre fellesområdene på Rodeløkka enda vakrere.

12. november arrangerte vi et medlemsmøte med tittelen «Krigsdramaet ved Carl Berners plass». Omlag tretti personer møtte fram for å høre Øyvind Syversen Aasheim orientere om den mest omfattende flyktningtransporten til Sverige under andre verdenskrig, som foregikk fra et gartneri som hans far drev, som lå like ved der Carl Berner t-banestasjon nå er. Kunstneren Victor Lind orienterte om planene om å lage en minnepark over denne lite kjente aksjonen, som reddet cirka tusen personer (jøder og motstandsfolk) unna nazistene.

3. desember arrangerte vi i samarbeid med organisasjonen Filosofere sammen en filosofisk aften på velhuset, ledet av Hans Christian Nes og Morten Fastvold. Emnet for diskusjon ble valgt av de tolv frammøtte, og samtalen ble holdt som en filosofisk kafé.

5. desember arrangerte velet ved Ida Rognstad og Karsten Sørby et juleverksted på velhuset, der rundt tretti barn og voksne lagde juletrepynt og julekort etc. Det ble servert julegløgg og pepperkaker, og stemningen var livlig og god. Kanskje en ny førjulstradisjon?

3. Drift og utleie av velhuset

Velhuset ble i 2010 leid ut til 66 møter/selskaper/arrangementer (velets arrangementer ikke medregnet), noe som er tangering av fjorårets rekord. I tillegg var velhuset utleid til kursvirksomhet på mandager og tirsdager (Grethe Roede-kurs), og i vårsemesteret også til faste treff/møter på torsdagskvelder (Juvente/NERD Oslo). Dessuten har løkkas bridgelag også i 2010 møttes i velets første etasje på mandagskvelder, som et velferdstiltak velet støtter ved å stille lokalet vederlagsfritt til disposisjon.

Utleien av velhuset er velets desidert største inntektskilde og nådde i 2010 en brutto inntekt på 106 200 kroner, nesten like mye som i toppåret 2009. Dette gir velet økonomi til bl.a. å utbedre fellesarealet år for år, slik praksis har vært siden tidlig på 2000-tallet.

Gledelig nok fortsetter trenden fra de tre−fire foregående år med at stadig flere selskaper av typen navnedager og konfirmasjoner holdes i velhuset. Hadde velhusets kapasitet vært økt fra ca. tretti til femti gjester, kunne vi ha leid ut til enda flere slike selskaper.

Også i 2010 har Morten Fastvold administrert driften og utleien av velhuset. Dette er i særklasse den største oppgaven i velets arbeid. Familien Brataas/Torgersen har som i de foregående år stått for renholdet og jevnlig vedlikehold, som også er blitt en stor oppgave. Den betydelige pågangen for å leie velhuset må langt på vei tilskrives en god «jungeltelegraf» samt at utleien er kunngjort på velets hjemmeside.

Av praktiske tiltak ble det, i tillegg til den sedvanlige kompletteringen av glass, krus og bestikk etc., på senhøsten kjøpt inn 20 nye stoler av god kvalitet, som erstatning for billige klappstoler som var modne for utskifting. Før sommeren ble kontoret ryddet for en del utrangerte gjenstander som ble kjørt bort og kastet.

4. Planene om tilbygg til velhuset

Styret fortsatte i 2010 arbeidet med å få oppført et tilbygg til velhuset, som skal romme en heis for funksjonshemmede og ei ny trapp. Dette vil øke forsamlingslokalets kapasitet fra ca. tretti til ca. femti personer, og muliggjøre huskonserter og annet som lokalet nå er for lite til. Prosjektet inkluderer et handicaptoalett i første etasje, i tillegg til et vanlig toalett.

Styret mottok protest fra noen av fellesarealets naboer på planene om tilbygg. Protesten baserte seg først og fremst på faren for økt trafikk og parkering på fellesarealets nordlige del og i adkomstveien fra Langgata. Videre ble det hevdet at tilbygget ville ta for mye av utearealet. Vi gikk i dialog med de protesterende naboer, bl.a. hadde representanter for styret et møte med representanter for naboene 24. mars. Deretter utarbeidet vi en ferdig rammesøknad til Plan- og bygningsetaten (PBE) der naboprotesten ble kommentert. Rammesøknaden ble oversendt PBE i slutten av juni.

I brev av 7. desember 2010 ga PBE velet rammetillatelse til å oppføre et tilbygg til velhuset, i henhold til innsendte tegninger som er godtatt av Byantikvaren. Dessuten gir PBE dispensasjon for å bygge på fellesarealtomta, slik velet også søkte om, og som bydel Grünerløkka ikke motsetter seg. PBE mener at velhuset og fellesarealet er gjensidig avhengig av hverandre, slik at en styrking av velhuset også er positivt for fellesarealet. Etaten skriver bl.a. at: «Basert på utomhusplanen fremgår det ikke at tilbygget reduserer bruksmulighetene her i særlig grad. Tilbygget gir en god økning av velhusets bruksareale, og hovedatkomsten i bygningen bedres betydelig med blant annet universell atkomst.»

Dermed har vi fullført første hovedetappe i dette omfattende prosjektet, som tar sikte på å gjøre velhuset tidsmessig også for de neste tretti år. Vi har nå påbegynt neste etappe, som er å få finansiert tilbygget, ved å starte utarbeidelsen av en kalkyle som grunnlag for søknader og drøftinger med velhusets juridiske eier Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

5. Andre saker

Som en følge av naboprotesten mot et tilbygg til velhuset utarbeidet styret høsten 2010 et forslag til løsning av den parkeringsproblematikk som eksisterer på fellesarealet som følge av velets virksomhet, enten tilbygget blir oppført eller ei. For å fjerne muligheten for uønsket fremmedparkering foreslo vi å anlegge en egen avlåsbar parkeringsplass for den som leier velhuset, og å sette opp en bom som gjør det umulig å parkere på lekeområdet. Videre vil vi utvide grøntområdet så mye at det blir fysisk umulig å parkere der uten å blokkere atkomst til garasje eller snuhammer. Forslaget ble oversendt naboene til uttalelse i oktober. Ingen slike uttalelser er kommet. Tiltaket er tenkt utført våren 2011.

Vi har også startet prosjekteringen av en rampe el.l. øverst i gangveien i Tromsøgata, opp mot asfaltdekket til øvre Tromsøgata ved drosjehuset. Hensikten er å lette atkomsten for barnevogner, rullestoler og syklister, samt for gående, og å forskjønne denne portalen til trehusbebyggelsen på Rodeløkka. Vi har innledet en dialog med beboerne langs gangveien om prosjektet i håp om å få til et samarbeid, eller iallfall en tilslutning til prosjektet.

På initiativ fra en forelder til en fotballspillende sønn kjøpte vi inn to små, flyttbare fotballmål for løkkefotball på fellesarealets asfaltområde. Dette har bidratt til å gjøre lekeaktivitetene der mer allsidige, og til å flytte fotballspilling fra gata til lekeplassen.

6. Hjemmeside og medlemsinformasjon

Web-ansvarlig Kurt Evert Stenbakk og styreleder Morten Fastvold har også i 2010 oppdatert velets hjemmeside og forsynt den med artikler om velets aktiviteter og aktuelle saker. Disse har vi informert om via velets mailingliste, som også har vært brukt til utsendelse av møteinvitasjoner og annen informasjon. Ambisjonen er som før å samle stoff om strøket på velets hjemmeside, både om smått og stort og artikler av lokalhistorisk interesse.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2010