Organisatorisk

Styret

Rodeløkka vel har siden årsmøtet i 2023 hatt følgende styre:

Morten Fastvold, Tromsøgata (leder)
Sam Daams, Langgata (kasserer)
Ann Kristin Schjelderup, Fjellgata
Helene Terjesen, Fjellgata
Ina Rørtveit, Tromsøgata
Kari Sællæg, Tromsøgata
Kari-Anne Næssø, Langgata
Øystein Dahle, Fjellgata
Bjørn Skar Ødegaard, Langgata
Robert Sørensen, Snippen

På årsmøtet ble halve styret -- Sam Daams, Kari-Anne Næssø, Helene Terjesen, Bjørn Skar Ødegaard og Morten Fastvold -- gjenvalgt for to år. Ingen gikk ut av styret. Det betyr at det samme styret som satt i 2022, fortsetter i 2023.

Styret er fulltallig (på ti medlemmer, som er maksimalt antall ifølge vedtektene).

Ønsker du å ta kontakt med styret, så bruk epost-adressen [email protected]

Barnegruppa

Velet har en barnegruppa som ble startet i 2011 av velmedlemmer i og utenfor styret. Formålet med barnegruppa er å lage ulike arrangementer for barn og foreldre, slik som juleverksted, juletrefest, påskeverksted, 17. mai-arrangement, møte med foreldre og barn som skal starte på skole for første gang, filmkvelder osv. Velet stiller Rodeløkka velhus til disposisjon for slike arrangementer. Du kan lese mer om barnegruppas arbeid ved å klikke her.

Vil du være med i barnegruppa, eller bare stå på barnegruppas mailingliste, så ta kontakt med Ann Kristin Schjelderup på mail eller telefon 947 89 112.

Hagegruppa

Helt siden årtusenskiftet har velet hatt en årlig vårdugnad før 17. mai på fellesarealet ved velhuset, både for å fjerne rusk og rask fra vinteren og høsten, og for å ruste opp arealet. I de senere årene har velet opprettet en egen hagegruppe for å planlegge denne dugnaden, samt stå for innkjøp av planter og bark og annet som trengs for å gjøre området pent og frodig. Også ekstra dugnader kan hagegruppa planlegge og innkalle til. Du kan lese mer om haagegruppa og dugnadsarbeid ved å klikke her.

Vil du være med i hagegruppa, så ta kontakt med styret på epost-adressen [email protected]

Vedtekter for Rodeløkka vel

Sist endret på velets årsmøte 22. mars 2012

§ 1 FORMÅL

Rodeløkka vel er en upolitisk sammenslutning som har til formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse. Enhver husstand innenfor vellets område og som betaler den fastsatte kontingenten er medlem. Medlemskap er frivillig.

§ 2 STYRET

Rodeløkka vel ledes av et styre på inntil ti personer, som velges på årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år, og da slik at halv- parten av styret er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv med leder, kasserer og sekretær. Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse for sitt arbeid.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant leder. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelt- stemme. Det føres skriftlig referat fra styrets møter. Saker av større betydning framlegges på årsmøte eller medlemsmøte.

§ 3 ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler:

  • Styrets årsberetning,
  • revidert regnskap,
  • valg av styremedlemmer,
  • valg av revisor,
  • fastsetter medlemskontingent,
  • innkomne forslag.

Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte medlemmene. Ved stemmelikhet for- kastes forslaget. Saker som ikke er meldt til styret før åpning av årsmøtet kan ikke settes under avstemning. Endring i vedtektene krever 2/3 flertall. Det føres skriftlig referat fra årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Slikt møte kan bare behandle og beslutte i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 4 OPPLØSNING

Rodeløkka vel kan besluttes oppløst på årsmøte. Avstemningen skal i så fall være skriftlig og krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene. Et vedtak om oppløsning skal i tillegg bekreftes i et påfølgende årsmøte. Hvis vellet blir oppløst, bestemmer årsmøtet også hva vellets midler skal brukes til utfra formålet i vedtektene.


«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk