Årsmelding 2011

ÅRSMELDING FOR 2011


1. Styre og medlemmer

Velet har siden årsmøtet 7. april 2011 hatt følgende styre: Morten Fastvold, Paal Sørensen, Terje Krog, Kari Fort, Jens Erland Hoel, Erik Haarstad, Torben Grue, Hanne Sophie Claussen. På årsmøtet gikk Bodil Torgersen ut av styret, mens Hanne Sophie Claussen ble valgt inn i styret. De øvrige tok gjenvalg. Styret konstituerte seg ved også dette året å velge Morten Fastvold som leder og Paal Sørensen som kasserer.

Ved utgangen av 2011 hadde velet 136 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2011. Tar vi med dem som betalte kontingent i 2010 og/eller 2009, men ikke i 2011, kommer medlemstallet opp i 164. Medlemstallet har dermed holdt seg noenlunde stabilt i de siste fem årene, til tross for noe utflytting og tilflytting. Også i 2011 delte vi ut giro for fornyelse av medlemskap (i vårsemesteret) samt purring (i høstsemesteret) til dem som ikke har betalt. Morten Fastvold og velets webansvarlige Kurt Evert Stenbakk har også i 2011 ivaretatt denne rutinen, samt ajourført medlemskartoteket.

2. Møter og andre arrangementer

Torsdag 7. april avholdt velet årsmøte, der 17 personer møtte fram. Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent, og de foreslåtte styremedlemmer ble valgt, jf. punkt 1. Etterpå var det sosialt samvær.

På nasjonaldagen 17. mai ble det avholdt et godt besøkt arrangement i velets regi på fellesarealet ved velhuset. Dermed ble en tradisjon gjenopplivet etter noen års dvale, takket være en ny og handlekraftig 17. mai-komité. Det var pølser og leker for barna, og sosialt samvær for både barn og voksne, som grillet medbrakt mat på en stor, nyinnkjøpt grill. Arrangementet ble en hyggelig møteplass for nyinnflyttede og etablerte løkka-beboere. Mange av de fremmøtte oppfordret oss til å ha et slikt 17.mai-arrangement også neste år.

Lørdag 28. mai inviterte noen unge musikere med lokal tilhørighet til en musikkveld i regi av Rodeløkka småplantlag. Arrangementet var åpent for alle og ble godt besøkt, og viste at lokalet kan brukes til intimkonserter med tjue−tretti tilhørere. Velstyret støttet kulturkvelden som et miljøskapende tiltak ved å stille velhuset til disposisjon.

Lørdag 3.9. ble det arrangert et stort høstmarked på fellesarealet og i velhuset. En god del løkka-beboere benyttet anledningen til å ha egen stand med bruktutsalg eller brukskunst. Det var også kafé med kaffe- og kakeservering, der overskuddet gikk til Røde korsʼ arbeid på Afrikas horn. Initiativtakere var noen nye velmedlemmer med Lene Dreyer i spissen. Velstyret støttet arrangementet som et miljøskapende tiltak. Høstmarkedet ble godt besøkt av en jevn strøm av folk som fant veien dit i timene det var åpent.

Lørdag 29. oktober arrangerte velets nyopprettede barnegruppe gresskar-utskjæring på fellesarealet, som en forberedelse til Halloween-feiringen. Dermed fulgte de opp fjorårets suksess. Minst et dusin små og store deltok på det som trolig er blitt en ny tradisjon her på løkka.

Søndag 30. oktober arrangerte barnegruppa en Halloween-fest for de minste på velhuset. Lokalet ble dekorert sånn passe skummelt, og oppmøtet av barn og foreldre ble bra.

Søndag 27. november arrangerte barnegruppa et juleverksted for de minste på velhuset. Også dette ble godt besøkt av små og store, og ligger an til å bli en ny tradisjon.

Lørdag 3. desember arrangerte de samme kreftene som sto bak høstmarkedet, et julemarked i velhuset med kafé i andre etasje, støttet av velstyret. Også dette ble godt besøkt og en suksess.

3. Dugnader

Torsdag 9. juni arrangerte velet ved hagegruppa en forsommerdugnad på fellesarealet, der vi ryddet og fikk kjørt vekk skrot, samt forskjønnet og beplantet deler av arealets randområder, slik som i de senere år. Omlag ti personer deltok. Etterpå var det bevertning og sosialt samvær.

Lørdagene 5. og 19. november arrangerte velstyret dugnad i gangveien i Tromsøgata, der vi støpte en rampe for barnevogner etc. samt anla trappetrinn med brostein for å lette adkomsten ved det store nettinggjerdet mot asfaltdekket. Tiltaket ble hilst velkommen av de mange forbipasserende. Etter dugnaden den 19. var det sosialt samvær på Jasmine kafé.

Det gjenstår litt asfaltering og festing av løsnede brostein, som skal utføres på dugnad våren 2012.

Forøvrig var denne gangveien blitt sperret noen uker før dugnaden, ved at åpningen i nevnte gjerde ble sperret med netting. Det førte til mange forargede reaksjoner fra beboere, en del av dem til velstyret. Vi fastslo at tettingen var ulovlig og undersøkte med kommunen og naboene rundt for å finne ut av hvem som sto for sperringen. Det viste seg at borettslaget i teglsteinsblokkene på oversiden av gangveien var synderen. Vi fikk konsolidert den aktuelle kommunale etat på at gangveien ikke skal sperres. Gjerdet ble gjenåpnet før dugnaden den 5., uten at velstyret vet hvem som fjernet nettingen.

4. Drift og utleie av velhuset

Velhuset ble i 2011 leid ut til 68 møter/selskaper/arrangementer i tillegg til velets arrangementer (omtalt i punkt 2). I tillegg var velhuset utleid til kursvirksomhet på mandager og tirsdager vår og høst (Grete Roede-kurs), og til et seks ukers kurs (på dagtid) på høsten, arrangert av Oslo kommune og NAV. Dessuten har løkkas bridgelag også i 2011 møttes i velets første etasje på mandagskvelder, som et velferdstiltak velet støtter ved å stille lokalet til disposisjon.

Utleien av velhuset er velets desidert største inntektskilde og nådde i 2011 en brutto inntekt på nærmere 130 000 kroner, noe som er ny rekord. Dette gir velet økonomi til bl.a. å utbedre fellesarealet år for år, slik praksis har vært siden tidlig på 2000-tallet, og til å dekke kostnader ved øvrige dugnader.

Gledelig nok fortsetter trenden fra de fire−fem foregående år med at stadig flere selskaper er navnedager og konfirmasjoner. Hadde velhusets kapasitet vært økt fra ca. tretti til femti gjester, kunne vi ha leid ut til enda flere slike selskaper.

Også i 2011 har Morten Fastvold administrert driften og utleien av velhuset. Dette er i særklasse den største oppgaven i velets arbeid. Familien Brataas/Torgersen har som i de foregående år stått for renholdet og jevnlig vedlikehold, som også er blitt en stor oppgave. Den stadig økende pågangen for å leie velhuset må langt på vei tilskrives en god «jungeltelegraf» samt at utleien er kunngjort på velets hjemmeside.

Utleieprisene ble hevet med ca. 20 prosent høsten 2011, etter at det på årsmøtet ble fremmet forslag om dette, grunnet høye strømpriser og øvrig prisstigning.

Av praktiske tiltak kan nevnes at deler av det elektriske anlegget ble overhalt, og ny komfyr og oppvaskmaskin ble innkjøpt og montert. Også et lerret for lysbilde/filmvisning ble innkjøpt og montert, i tillegg til den sedvanlige kompletteringen av glass, krus og bestikk etc.

5. Planene om tilbygg til velhuset

Styret fortsatte i 2011 arbeidet med å få oppført et tilbygg til velhuset, som skal romme en heis for funksjonshemmede og ei ny trapp. Etter at vi fikk rammetillatelse for tilbygget av Plan- og bygningsetaten i desember 2010, har vi utarbeidet et første, antydende kostnadsoverslag.

Videre har vi etter en del strev funnet fram til rette saksbehandler i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og fått vedkommende i tale, noe som var en langdryg prosess. Etter en brevveksling som varte i nærmere seks måneder, grunnet lang saksbehandlingstid fra etatens side, ble vi omsider innvilget et møte på nyåret 2012 for å drøfte hvilken rolle EBY kan spille i en utbygging.

6. Andre saker

Parkering for velet på fellesarealet. På årsmøtet 7. april fikk velet overrakt et brev fra samtlige huseiere langs stikkveien fra Langgata til fellesarealet der de motsetter seg at velet skal få anlegge en egen parkeringsplass på fellesarealet. Brevet var en reaksjon på et forslag velstyret fremmet i 2010, og som tok sikte på å eliminere muligheten for fremmedparkering på fellesarealet, og dermed minimere trafikk i stikkveien og parkering på fellesarealet. I brevet hevder naboene at styrets forslag trolig vil føre til mer og ikke mindre trafikk i stikkveien. De naboene som stilte på årsmøtet, motsetter seg imidlertid ikke at velhuset leies ut, eller at leietakere kan kjøre ned stikkveien for å laste av og på varer.

Styreleder sa at brevet vil tillegges vekt når saken viderebehandles. På det etterfølgende styremøtet vedtok vi å ikke gjøre noe mer med saken før vi har fått innhentet kommunen ved EBYs syn, i og med at de er fellesarealets (og velhusets) juridiske eier. Noe svar fra dem forelå ikke ved utgangen av 2011. Men vi tok sikte på å drøfte dette punktet på møtet de innvilget oss på nyåret 2012, jf. punkt 5.

Åpning av stengte gangveier. Velet ved Terje Krog har vært i kontakt med kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) vedrørende stengte gangveier som vi mener skulle ha vært åpne, som den mellom Langgata og Snippen. Han fikk da rede på at EBY har leid ut en del av sistnevnte gangvei til et sameie (Langgata 19) beboer fordi den angivelig ikke var i bruk. Velet vil forfølge saken videre.

Bisettelser. 2011 var et trist år ved at tre tidligere styremedlemmer som var velets støttespillere gjennom mange år, gikk bort. Både Karin Løkke, Rolf Terjesen og Bodil Torgersen ble bisatt med representanter for velstyret tilstede, og hedret med krans fra velet.

7. Nettsted og medlemsinformasjon

Web-ansvarlig Kurt Evert Stenbakk og styreleder Morten Fastvold har også i 2011 oppdatert velets nettsted og forsynt det med informasjon om velets aktiviteter og aktuelle saker. Disse har vi også informert om via velets mailingliste. Ambisjonen er som før å samle stoff om strøket på velets nettsted, både om smått og stort og artikler av lokalhistorisk interesse.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2011