Årsmelding 2012

ÅRSMELDING FOR 2012

1. Styre og medlemmer

Velet har siden årsmøtet 22. mars 2012 hatt følgende styre: Morten Fastvold, Paal Sørensen, Terje Krog, Jens Erland Hoel, Erik Haarstad, Torben Grue, Hanne Sophie Claussen, Ann-Kristin Schjelderup, Heidi Røsok-Dahl, Ina Rørtveit. På årsmøtet gikk Kari Fort ut av styret, mens Ann-Kristin Schjelderup, Heidi Røsok-Dahl og Ina Rørtveit ble valgt inn i styret. De øvrige tok gjenvalg.

Som følge av at årsmøtet vedtok styrets forslag til endring av vedtektenes § 2, der det står at styremedlemmene velges for to år, og da slik at halvparten av styret er på valg hvert år, ble ? som en overgangsordning ? halve styret valgt for ett år, og den andre halvparten valgt for to år. Morten Fastvold, Paal Sørensen, Terje Krog, Hanne Sophie Claussen og Ina Rørtveit ble således valgt for ett år, mens Erik Haarstad, Jens-Erland Hoel, Torben Grue, Ann-Kristin Schjelderup og Heidi Røsok-Dahl ble valgt for to år.

Det nye styret konstituerte seg ved også dette året å velge Morten Fastvold som leder og Paal Sørensen som kasserer.

Ved utgangen av 2011 hadde velet 137 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2012. Tar vi med dem som betalte kontingent i 2011 og/eller 2010, men ikke i 2012, kommer medlemstallet opp i 165. Medlemstallet har dermed holdt seg stabilt i de siste årene, til tross for noe utflytting og tilflytting. Også i 2012 delte vi ut giro for fornyelse av medlemskap (i vårsemesteret) samt purring (i høstsemesteret) til dem som ikke har betalt. Morten Fastvold og velets webansvarlige Kurt Evert Stenbakk har også i 2012 ivaretatt denne rutinen, samt ajourført medlemskartoteket.

Styret fikk lagd en flyer som både reklamerte for 17. mai-arrangementet og for å bli velmedlem, som ble delt ut i alle postkassene på løkka i begynnelsen av mai. På høsten ble det også lagd en liten flyer for medlemsverving. Styret har satt seg som mål å øke antall medlemmer i velet, da det er et stort potensial for det i form av nytilflyttede og andre som ikke er klar over velets eksistens og hva vi gjør.

2. Møter og andre aktiviteter

Torsdag 22. mars avholdt velet årsmøte, der ca. 25 personer møtte fram. Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent, og styrets forslag til endring av vedtektenes § 2 ble vedtatt uten innsigelser. De foreslåtte styremedlemmer ble valgt, jf. punkt 1. Etterpå var det sosialt samvær.

Fredag 20. april var velet medarrangør av "Småplantfestivalen 2011", et kulturarrangement arrangert av lokale krefter med live pop, visesang og annen musikk. Det var stinn brakke, hovedsakelig med unge besøkende fra hele byen. Initiativtakerne ønsker å gjøre dette til en årlig tradisjon. Velets bidrag er å stille velhuset vederlagsfritt til disposisjon samt annonsere arrangementet på mailinglista.

På nasjonaldagen 17. mai ble det også dette året avholdt et godt besøkt arrangement i velets regi på fellesarealet ved velhuset. Velets 17. mai-komité og barnegruppe sto for arrangementet, der det var pølser og leker for barna, og sosialt samvær for både barn og voksne, som grillet medbrakt mat på velets store grill. Arrangementet ble nok en gang en hyggelig møteplass for nyinnflyttede og etablerte løkka-beboere. Styret kjøpte inn et romslig "partytelt" til bruk ved dette og lignende arrangementer.

Søndag 3. juni, lørdag 8. september og lørdag 1. desember ble det arrangert henholdsvis sommermarked, høstmarked og julemarked på fellesarealet og i velhuset, på initiativ fra en markedskomité med lokale krefter. En god del løkka-beboere benyttet anledningen til å ha egen stand med bruktutsalg eller brukskunst. Det var også kafé med kaffe- og kakeservering, der overskuddet gikk til et veldedig formål. Tilstrømningen til markedene var jevn og god. Velstyret støttet markedene som et miljøskapende tiltak ved å stille velhuset vederlagsfritt til disposisjon samt annonsere dem på mailinglista.

Barnegruppa arrangerte en «skolestarter» i velhuset onsdag 13. juni, der barn som skulle begynne i første klasse kommende høst var invitert sammen med foreldre for å knytte venn- skap allerede før skolestart. Seks barn med voksne kom. Barnegruppa tar sikte på å gjøre dette til et årlig arrangement.

Søndag 30. september arrangerte velets barnegruppe en høsttakkefest for barn og foreldre på velhuset. Det ble godt oppmøte og god stemning.

Lørdag 27. oktober arrangerte barnegruppa også i år en gresskar-utskjæring på fellesarealet, som en forberedelse til Halloween-feiringen, som fant sted i velhuset søndag 28. oktober. Deretter gikk de minste "knask eller knep" i følge med voksne. Oppslutningen var god, og på Halloween-festen var det stappfullt.

Søndag 2. desember arrangerte barnegruppa et juleverksted for de minste på velhuset. Også dette ble godt besøkt av små og store. Deretter ble "julegranen" på fellesarealet tent, ved at velstyret hadde montert lys i tujaen som står der. Julenissen dukket også opp, og «julegrana» lyste hver kveld til etter nyttår.

3. Dugnader og annet praktisk arbeid

Også i 2012 arrangerte velet ved hagegruppa en forsommerdugnad søndag 13. mai på felles- arealet, der vi ryddet og fikk kjørt vekk skrot, samt forskjønnet og beplantet deler av arealets randområder, slik som i de senere år. Velstyret kjøpte inn et tilhengerlass med planter og jord og bark. Omlag ti personer deltok. Etterpå var det bevertning og sosialt samvær.

Forøvrig ble gressplenen luket og klippet utover sommeren av dem som følte seg kallet til det. Velstyret kjøpte inn en manuell gressklipper samt hageslange med trommel på hjul for vanning, og vi fikk montert utekran på velhuset. Siden sommeren var svært fuktig, ble det ikke nødvendig å følge turnusplanen som hagegruppa hadde lagd over hvem som skulle vanne plenen og blomster og busker. Men rutiner for dette ble altså laget.

I tillegg fikk vi lagd og montert to skilt nord på fellesarealet, som opplyser at det ikke skal parkeres på lekeplassen, og at parkering langs med grøntområdet kun skal skje etter avtale med velet. Disse anmodningene har vært overholdt, slik at ureglementert parkering på fellesarealet ikke lenger er noe problem.

Velstyret fikk på dugnad fullført arbeidet med betongrampen og trappetrinnene i gangveien i Tromsøgata, for å lette adkomsten ved det store nettinggjerdet mot asfaltdekket. Siste økt var å legge asfalt i overgangen fra fortau til rampen og på trappetrinnene.

På senhøsten fikk vi omsider støpt hode og lemmer i betong til skilpaddeskulpturen på fellesarealet, etter at vi for et par år siden fikk lagt gipsformer til dette. Hodet og lemmene ble påmontert skulpturen, som det gjenstår å få malt kommende vår.

I desember benyttet noen initiativrike småbarnsfedre kuldeperioden til å anlegge en skøyte- bane for de minste på fellesarealet. De monterte en treramme for banen og vannet med vann fra velhuset. Skøytebanen ble en stor suksess og blir kanskje en ny, årlig tradisjon.

4. Drift og utleie av velhuset

Velhuset ble i 2012 leid ut til 67 møter/selskaper/arrangementer i tillegg til velets arrange- menter (omtalt i punkt 2), samt møter i barnegruppa etc. I tillegg var velhuset utleid til kurs- virksomhet på mandager og tirsdager i vårsemesteret til Grete Roede-kurs, og til et seks ukers kurs (på dagtid), arrangert av Oslo kommune og NAV. I høstsemesteret var tirsdagene utleid til Grete Roede-kurs. Dessuten har løkkas bridgelag også i 2012 møttes i velets første etasje på mandagskvelder, som et velferdstiltak velet støtter ved å stille lokalet til disposisjon. I høstsemesteret ble det også noen mandagskvelder arrangert strikkekafé i velhuset, også dét som et velferdstiltak.

Utleien av velhuset er velets desidert største inntektskilde og nådde i 2012 en brutto inntekt på nærmere 150 000 kroner, noe som er ny rekord. En del av dette går til å dekke drift og vedlikehold av velhuset, med velet har ut over dette økonomi til å utbedre fellesarealet år for år, slik praksis har vært siden tidlig på 2000-tallet, og til å dekke kostnader ved øvrige dugnader.

Gledelig nok fortsetter trenden med at stadig flere leier velhuset til navnedager og konfirma- sjoner (mens det er blitt færre fester av typen femtiårslag). Hadde velhusets kapasitet vært økt fra tretti til femti gjester, kunne vi ha leid ut til enda flere slike selskaper.

Også i 2012 har Morten Fastvold administrert driften og utleien av velhuset. Dette er i sær-klasse den største oppgaven i velets arbeid. Familien Brataas har som i de foregående år stått for renholdet og jevnlig vedlikehold, som også er blitt en stor oppgave. En punktinnsats dette året var å skrubbe de fire bordene samt benkene rene for tretti år gammel skitt og sette dem inn med grønnsåpe. Den store pågangen for å leie velhuset må langt på vei tilskrives en god "jungeltelegraf" samt at utleien er kunngjort på velets hjemmeside.

5. Planene om tilbygg til velhuset

Styret fortsatte i 2012 arbeidet med å få oppført et tilbygg til velhuset, som skal gi huset universell utforming samt øke kapasiteten til femti gjester, etter at vi i desember 2010 fikk rammetillatelse for tilbygget av Plan- og bygningsetaten. I januar hadde to representanter fra velstyret et møte med Forvaltningsavdelingen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), der vi fikk vite at EBY verken kan påkoste bygningen noe som helst eller tillate andre, som velet, å påkoste dem. Dette er helt nye toner i forhold til dem vi fikk fra etaten da vi startet prosjekt-eringen i 2007, og vitner om at EBY har innført et nytt og adskillig strammere regime.

Saksbehandlerne var imidlertid sympatisk innstilt til forsettet om å gi velhuset universell ut-forming, og foreslo som eneste mulige løsning at velet kjøper eiendommen. Vi ble derfor an- modet om å rette en forespørsel om dette til Eiendomsavdelingen i EBY, noe styret bestemte seg for å gjøre. I vår forespørsel presiserer vi at velet ikke er noen formuende organisasjon, og at det vil være uaktuelt å ta opp lån for å kjøpe eiendommen. Vi spør også hva markeds- prisen er på en eiendom som verken kan brukes til nærings- eller boligformål, men er regulert til fellesareal. Med tanke på at velet med kommunens vitende og vilje har påkostet eiendommen ganske mye i de siste tretti årene, deriblant en husbankfinansiert rehabilitering av velhuset midt på 1980-tallet, ber vi om å få kjøpe eiendommen for en symbolsk sum.

Eiendomsavdelingen har siden mars 2012 behandlet vår forespørsel, både for å få avklart internt om de kunne selge eiendommen til velet, og for å få den taksert. Tross flere purringer fra vår side ble det ingen avklaring før årsskiftet, men det er vårt inntrykk at saksbehandleren (den fjerde i rekken) forsøker å få til et salg.

Velstyret vil understreke at vi ikke har forpliktet oss til noe som helst overfor EBY, og at vi står fritt til å avvise et kjøpstilbud vi finner uakseptabelt høyt eller av andre grunner ikke ser oss tjent med. Siden det er EBY og ikke velet som har lansert ideen om et kjøp, gjenstår det å se hvor løsningsorientert kommunen til syvende og sist er mht. å gi oss mulighet til å gjen- nomføre utbyggingen vi har fått rammetillatelse til (og som samsvarer med kommunens egne retningslinjer om å gi offentlige hus universell utforming). Vi har fortsatt et håp om å forhandle fram en kjøpsavtale vi kan anbefale overfor medlemmene på et ekstraordinært årsmøte.

6. Andre saker

Organisasjonsnummer og opprydding i bankkontoer. Styret fikk på forsommeren ordnet de nødvendige formaliteter for å registrere velet i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, slik at vi kunne få et organisasjonsnummer. Det gir oss større tyngde som en mulig kjøper av felles- areal II med velhuset, og gir oss adgang til å opprette sparekonto. En slik konto ble opprettet, mens noen kontoer i velets navn som ikke lenger brukes, ble avviklet. Velet har nå kun to kontoer: en brukskonto og en sparekonto som gir iallfall litt rente på oppsparte midler. På anmodning fra revisor har vi også anskaffet bankkort for brukskontoen, slik at innkjøp i mindre grad går via personer som legger ut og så får beløpet refundert.

Åpning av stengt gangvei. Velstyret har fortsatt arbeidet med å få åpnet den stengte gangveien mellom Langgata og fellesareal I i Snippen. Vi har innhentet de aktuelle sakspapirer i Plan- og bygningsetaten (PBE), der det fremgår at Sameiet Langgata 19 i sin tid fikk pålegg om å åpne gangveien de hadde stengt med gjerder, og der de ble ilagt dagmulkt dersom pålegget ikke ble fulgt innen tidsfristen. Representanter for styret har også forsøkt å komme i dialog med Sameiet Langgata 19, uten at dette har lykkes. Vi har derfor besluttet å kontakte PBE for å få dem til å gjennomføre sitt eget vedtak, slik at gangveien kan benyttes

7. Nettsted og medlemsinformasjon

Web-ansvarlig Kurt Evert Stenbakk og styreleder Morten Fastvold har også i 2012 oppdatert velets nettsted og forsynt det med informasjon om velets aktiviteter og aktuelle saker. Disse har vi også informert om via velets mailingliste. Ambisjonen er som før å samle stoff om strøket på velets nettsted, både om smått og stort og artikler av lokalhistorisk interesse.

Velet er nå også på Facebook, der vi har opprettet både "Rodeløkka Vel" og "Rodeløkka vels barnegruppe" for løpende oppdateringer, diskusjon og inspirasjon.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2012