Årsmelding 1999−2009

RODELØKKA VEL

BERETNING FOR PERIODEN 1999–2002

Velet hadde sitt siste årsmøte 7. juni 1999, etter at aktiviteten hadde vært for nedadgående siden årsskiftet 1998-99. De cirka 15 frammøtte godkjente beretning og regnskap for 1998. Det ble ikke valgt nye styremedlemmer, men styret fikk mandat til å supplere seg selv, noe som ikke er blitt gjort.

Velet avholdte sitt årlige smalahovelag 22. januar 2000 med ca. 35 deltakere. Dette var 10-årsjubileet for velets smalahovelag og det siste i rekken.

At velet gled inn i passivitet i løpet av 1999 skyldes flere faktorer:

 • Uttynning av den harde kjerne av styremedlemmer på grunn av flytting, uttreden etter lang og tro tjeneste, sykdom og allmenn slitasje etter mange års innsats
 • Manglende rekruttering av nye styremedlemmer med anledning og vilje til å overta som drivende krefter i hele perioden på to år
 • Sviktende oppslutning på de siste medlemsmøtene (smalahovelagene unntatt) som ble avholdt i 1998, der styret fikk inntrykk av at interessen for denne typen møter hadde avtatt blant beboerne, slik at innsatsen ved å arrangere møtene ikke lenger sto i forhold til utbyttet
 • Fravær av saker som engasjerte nærmiljøet, og der det ville være naturlig for velet å engasjerte seg (på dette tidspunktet hadde f.eks. «tregruppa» i velet avsluttet sitt arbeid, ved at fellesarealet i Snippen ble utbedret)

Om velet ikke har hatt noen høy profil siden årtusenskiftet, har gamle styremedlemmer enkeltvis fulgt opp saker man har jobbet med over tid samt påtatt seg noen nye saker:

 • Velet v/Terje har fortsatt med å bistå beboere i kommunale leiligheter som ønsker å kjøpe leilighetene av kommunen, noe vi har holdt på med siden 1993. Dette arbeidet ga resultater vinteren 2002/2003, der kommunen omsider fikk solgt et par av de siste husene/leilighetene de fortsatt eier av trehusbebyggelsen.
 • Velet v/Terje har stått for utleie av velhuset til selskaper/andre arrangementer.
 • Velet v/Bodil har arrangert 17.mai-fest på fellesarealet ved velhuset i 1999, 2000, 2001 og 2002. Disse festene har vært godt besøkt er blitt en tradisjon.
 • Velet v/Morten utarbeidet sommeren 2000 en plan for å ruste opp fellesarealet ved velhuset og søkte i september 2000 Handlingsprogrammet for Oslo indre øst om kr. 80 000 til formålet. Søknaden ble avslått.
 • Velet ga høsten 2002 tilskudd til utarbeiding av en ny plan for utbedring av fellesarealet ved velhuset, etter at en arbeidsgruppe med naboer av fellesarealet fikk kommunal støtte til å engasjere landskapsarkitekt til formålet. Tilskuddet var prosjektets egenandel.
 • Velet v/Morten har fått kommunen til å sette opp gatelys i den delen av Tromsøgata som vender ned mot gangveien, der det nå står et gjerde.
 • Av forefallende ting har velet v/Terje vært nødt til å få reparert en sprukket vannledning inn til velhuset høsten 2002, noe som innebar en del praktisk arbeid og et større utlegg for å dekke forsikringens egenandel.

Rodeløkka, 4.4.03
Morten Fastvold


ÅRSMELDING FOR 2003

I Styret har følgende sittet dette året: Kjell Vesje (leder), Paal Sørensen (kasserer), Berit Lohne (sekretær), Terje Krog, Majlin Keilhau, Bodil Torgersen, Morten Fastvold, Torgeir Schulstock, Kari Aksum og Liv Klevstadlien.

Styret konstituerte seg den 7. mai 2003. Her ble Kjell Vesje valgt til leder, Paal Sørensen kasserer og Berit Lohne sekretær. Vi har hatt 7 møter, 5 dugnadsdager, og vi har jobbet med følgende saker:

Økonomi

Styret har brukt mye tid på å få orden på regnskapene fra de årene vellet "lå" nede. Tidligere og nåværende kasserer har gjort en betydelig innsats i dette, og kan på årsmøtet i dag legge fram disse regnskapene. Videre har styret laget budsjett for driften av Vellet og utleiedelen av Velhuset. Regnskap for 2003 er revidert, og kan også legges fram for årsmøtet til godkjenning.

Velhuset

Velhuset er, på grunn av utleieinntektene, en viktig del av Velets økonomi. Styret har vært opptatt av å kunne øke utleien noe uten at dette blir til for stor belastning på de beboerne som bor nærmest.

Utleieprisene er satt opp til kr.900.-/1200.- for selskaper, kr. 600.-/800 for barneselskaper og 400.-/500 for møter.

Vi har denne våren to faste leietagere som holder ukentlige kurs, og utover det kan huset leies av medlemmer av velet og andre. Styret holder på å lage en instruks for utleien. Morten Fastvold har overtatt utleieansvaret for huset.

Dugnader

En av de første tingene styret tok fatt på var en helt nødvendig oppussing av velhuset. To helger i mai og juni gjennomførte styret, med flere, skraping og maling av huset. Vi er strålende fornøyd med resultatet!

Vi hadde også en dugnad på "ballplassen" i høst hvor vi fikk ryddet bort søppel og skrot, samt felt noen trær og busker.

Til våren vil vi foreta en ytterligere oppgradering av plassen og velhuset, denne gang inne i huset. Medlemmer er hjertelig velkomne til å delta.

Ballplassen

Styret har jobbet mye med å få oppgradert ballplassen, og har søkt om penger til dette en rekke steder. Vi har fått kr. 30.000 i støtte fra bydelen for opparbeidelse av skatebanedelen, og kr. 12.000 fra Brukerrådet for Barn og Ungdom i bydel 5.

Vi har satt i gang arbeidet med å utbedre skader i asfaltdekket, anskaffe skatemoduler og foreta en generell oppgradering av ballplassen. Rodeløkka Vel opprettholder søknaden hos Eiendom og byfornyelsesetaten om tilskudd til utbedring som tidligere "ballplassgruppa" fikk avslag på, og søker igjen dette året. Vi har også en søknad inne hos Oslo kommune, Handlingsprogrammet for Oslo Indre øst. Vi konstaterer at dette er et langsiktig arbeid.

Det er visse uklarheter rundt tinglysing av tomtegrenser og hvilke kommunal tomter plassen

ligger på. Vi har, av økonomiske grunner, lagt dette i bero.

Aktiviteter i velet

I år som tidligere, ble det 17. maiarrangement på ballplassen med Bodil Torgersen som festgeneral. Oppmøtet var som vanlig stort, og dette er en tradisjon vi selvfølgelig ønsker å videreføre.

Styret ser potensialet i en mer utadvendt virksomhet rettet mot medlemmene i Velet og i lokalmiljøet. Vi har drøftet ulike ting, bl.a. medlemskvelder og åpen kafé på søndager, og håper å kunne satse sterkere på dette neste år. Vi ønsker innspill og ideer fra medlemmene. Et initiativ som har kommet er bridgekurs i regi av Thor Steinsland. (se baksiden av innkallingen) Slikt ønsker vi mer av!

Vi har også diskutert muligheten for å lage en liten Velavis og også etablere en hjemmeside for Rodeløkka Vel. Her vil vi kunne legge ut informasjon og aktuelle lenker, og medlemmene vil kunne komme med innspill og ideer. Styret håper å få dette til kommende år.

Andre saker

Styret har i dialog med kommunen avsluttet gjerdesaken i "stikkveien" Tromsøgata mot Dælenggata. Gjerdet er her fjernet.

Styremedlem Liv Klevstadlien gikk uventet bort i oktober, 2003. Hun var en av veteranene her på Rodeløkka og kunne bidra med mye historikk rundt løkka. Velet var representert i begravelsen.

ÅRSMELDING FOR 2004

Følgende har sittet i styret dette året: Kjell Vesje (leder), Paal Sørensen (kasserer), Gabrielle Tillson (sekretær), Morten Fastvold, Majlin Keilhau, Terje Krog, Torgeir Schulstock, Bodil Torgersen.

Vi har hatt 8 møter, 7 dugnadsdager og vi har jobbet med følgende saker:

Økonomi
Regnskap for 2004 viser et driftsunderskudd på 2.393 kroner, og med 38.701 kroner i egen- kapital. Av en samlet bevilgning på 42.000,- til nye rullebrettiltak på ballplassen gjenstår 1.662 kroner. Det er søkt kommunen om nye 12.000,- til skatemoduler. Det elektriske anlegget på velhuset er forbedret med nye termostatregulerte ovner og gulv i første etasje. Det vises ellers til omtale av «dugnader» og vedlagte regnskap.

Velhuset
Velhuset er en viktig del av velets økonomi på grunn av leieinntektene. Morten Fastvold har ansvaret for utleie av huset. Utleieprisene er:
Selskaper: kr. 900,- (medlem) / 1200,- (ikke-medlem)
Barneselskaper: kr. 600,- (medlem) / 800,- (ikke-medlem)
Møter: kr. 400/500,-
Vi har én fast leietaker (kurs på tirsdager) og gratis bridge-kveld på mandager for velets medlemmer.

Dugnader
Vi hadde dugnad i slutten av april og begynnelsen av september. Det ble innkjøpt nytt kjøkkenutstyr, skapene fikk nye knotter, bjelker og tak ble støvsugd, hele kjøkkenet ble vasket grundig, nye lamper ble montert.

Det ble gjort omfattende arbeider på ballplassen. Der ble det bygget en støttemur av rød granitt (som stammer fra Mekki, en snackbar som tidligere holdt til på Rodes Plass), matjord ble spadd utover, planert og det ble sådd gressplen. Noen dugnadstimer har også blitt brukt i forbindelse med det nye strømanlegget i velhuset.

Fellesarealet
Hullet på fellesarealet er utbedret, asfaltert og blitt utstyrt med noen rullebrettmoduler. Velet har søkt om midler til flere og har blitt enige om å konsultere skaternes representant Paul Austad om framtidige tiltak.

Følgende vedtak har blitt fattet:
Skating og andre støyende aktiviteter på ballplassen og rullebrett-banen ved Rodeløkka velhus skal ikke holde på senere enn klokka 22.00. Unntaket er arrangementer som er avtalt på forhånd.

Aktiviteter i velet
Etter årsmøtet i mars ble det sosialt samvær med musikk og bevertning.
Som vanlig arrangerte velet 17. mai på ballplassen. Det ble også i oktober holdt en meget vellykket kulturfest med lysbildeshow om Rodeløkkas historie ved Terjesen og live musikk hvor over 50 personer var innom.


ÅRSMELDING FOR 2005

Styret og medlemmer
Rodeløkka vel har i 2005 hatt følgende styremedlemmer:
Gabrielle Tillson (leder), Paal Sørensen (kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Terje Krog, Bodil Torgersen, Rolf Terjesen, Henry Johansen Nummi og Mette Hvalstad.

På årsmøtet 11. mars 2005 ble Gabrielle Tillson, Paal Sørensen, Morten Fastvold, Terje Krog og Bodil Torgersen gjenvalgt, mens Rolf Terjesen, Henry Johansen Nummi og Mette Hvalstad ble valgt inn i styret. Kjell Vesje, Majlin Keilhau og Torgeir Schulstock gikk ut av styret.

Velet hadde ved utgangen av året 82 medlemmer (husstander) som har betalt kontingent i 2005 og/eller i de to foregående år.

Møter
Velet har hatt tre åpne møter/arangementer i 2005: Årsmøte ble avholdt 11. mars, der års- melding og regnskap for 2004 ble fremlagt og vedtatt, og nytt styre ble valgt.Styret la også fram et forslag til vedtekter for velet, slik man var blitt enig om etter diskusjonen om vedtekter på forrige årsmøte. Vedtektsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret fikk også gjennomslag for sitt forslag om å sende en resolusjon mot riving av Hammerfestgata 1 til politikere i bystyret/byutviklingskomiteen, der saken skulle til behandling. Deretter var det sosialt samvær.

17. mai-fest ble også i år arrangert på fellesarealet ved velhuset, med leker for barna og grilling og sosialt saamvær. Godt oppmøte og god stemning.

4. november arrangerte vi et trafikkmøte der Paal Sørensen orienterte om kommunens planer for utbedring av Carl Berners plass, og hvilke konsekvenser dette kan få for biltrafikken på Rodeløkka. Paal la fram styrets syn på planene, sendt som høringsuttalelse, som vi i hovedsak stiller oss positive til. Men vi foreslår visse endringer for å motvirke faren for økt gjennomgangstrafikk på løkka.

Også åpning av gangveier var et tema på møtet. Rolf Terjesen orienterte om hva som er opp- nådd og hva som gjenstår, og satte saken i et historisk perspektiv.

Velhuset
Velhuset ble i 2005 leid ut til 37 møter/selskaper/arrangementer, noe som er en økning i forhold til de foregående år. I tillegg har vi en fast leietaker som har kurs hver tirsdag i vår- og høstsemesteret. Inntektene fra utleien er velets klart største inntektskilde, og gjør oss bl.a. i stand til å drifte og vedlikeholde velhuset på en forsvarlig måte. Morten Fastvold har admini-strert utleien og driften.

På mandagskveldene i vår- og høstsemesteret har et lokalt bridge-lag arrangert åpne bridge- kvelder i velhuset for interesserte som bor i området. Velet støtter tiltaket ved å stille lokaler i velhuset vederlagsfritt til disposisjon.

Hammerfestgata 1

Velet har engasjert seg mot planene om riving av sveitservillaen Hammerfestgata 1, som ligger som en inngangsportal til trehusbebyggelsen på hjørnet til Trondheimsveien. Vi har i denne saken samarbeidet med beboerne i Hammerfestgata 2, som er sterkt imot eiernes planer om riving og oppføring av et nybygg på fem-seks etasjer.

I henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser ligger eiendommen utenfor området som er vedtatt bevart, men vi mener at det i dette tilfellet må gjøres et unntak fordi Hammerfestgata 1 inngår i en trehusrekke helt fram til Tromsøgata, og i tillegg er i god stand. Vi informerte lokalpolitikere som behandler saken om vårt synspunkt, og vedtok å delta i lobbyvirksomhet mot riving så langt det lar seg gjøre.

Velet fikk formidlet en lokal innleder om saken til et arrangement i august i regi av Frilufts- rådet, der deltakerne beså rivningstruede, verneverdige hus rundt om i byen.

Andre saker
Styret behandlet en henvendelse fra et lokalt startet selskap (Rodeløkka Bistro A/S) som ønsket å starte en bydelskafé i de tomme butikklokalene i Langgata 2. Vi anser beliggenheten ved Rodes plass som ideell for en bydelskafé, og støttet initiativet under forutsetning av at interessene til gårdens beboere ble best mulig ivaretatt. Beboerne satte seg imidlertid så pass sterkt imot planene at de ble skrinlagt.

Styret sendte et høringsnotat til kommunen vedrørende den planlagte renoveringen av Carl Berners plass, ettersom denne vil ha betydelige konsekvenser for trafikkforholdene på løkka.

Styret fortsatte arbeidet med å få åpnet de gangveier på Rodeløkka som ennå ikke er åpnet, i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. Vi bestemte oss for å sjekke detaljplaner på Plan- og bygningsetaten med sikte på å få gjennomført allerede fattede vedtak.

Styret hadde også i år en våroppryddingsdugnad på fellesarealet ved velhuset. Ut over ved- likehold av den nye plenen har arbeidet med å utbedre fellesarealet ligget nede fordi vi dette året ikke fant midler til å gjennomføre flere av de planlagte tiltakene. Det asfalterte området og skatemodulene ble jevnlig brukt i sommerhalvåret av lokale skatere.


ÅRSMELDING FOR 2006

Styret og medlemmer
Rodeløkka vel har i 2006 hatt følgende styremedlemmer:
Gabrielle Tillson (leder), Paal Sørensen (kasserer), Morten Fastvold (sekretær), Terje Krog, Bodil Torgersen, Rolf Terjesen, Mette Hvalstad og Karsten A. Sørbye.

På årsmøtet 23. mars gikk Henry Johansen Nummi ut av styret, og Karsten A. Sørbye ble valgt inn i styret. De øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt.

Velet hadde ved utgangen av året 127 medlemmer (husstander) som har betalt kontingent i 2006 og/eller i de to foregående år. Dette er en økning på 45 medlemmer siden 2005. Vervingen har hovedsakelig skjedd i forbindelse med velhus-utleie (der medlemmer kan leie til medlemspris) og medlemsmøter.

Møter
Velet har hatt tre åpne møter/arrangementer i 2006

:Årsmøte ble avholdt 23. mars, der årsmelding og regnskap for 2006 ble fremlagt og vedtatt, og nytt styre ble valgt. Etterpå var det sosialt samvær.

17. mai-fest ble også i år arrangert på fellesarealet ved velhuset, med leker for barna og grilling og sosialt samvær. På grunn av været foregikk mye av festen innendørs og uten det store oppmøtet, men stemningen var god likevel. Arrangementsansvarlig var Bodil Torgersen.

20. oktober arrangerte vi en filmkveld med nostalgisk tilsnitt, der Arne Skouens filmklassiker «Gategutter» fra 1949 sto på programmet. Filmen, som for det meste er tatt opp på Rodeløkka, ble vist på lerret, og oppmøtet var stort, på nærmere femti personer. Invitert æresgjest var skuespilleren Tom Tellefsen, som spilte en av de største rollene i filmen. Arrangementsansvarlige var Paal Sørensen og Bodil Torgersen.

Velhuset
Velhuset ble i 2006 leid ut til 34 møter/selskaper/arrangementer, noe som nesten tangerer utleien for 2005, som var et rekordår. I tillegg har vi en fast leietaker som har kurs hver tirsdag i vår- og høstsemesteret. Inntektene fra utleien er velets klart største inntektskilde, og gjør oss bl.a. i stand til å drifte og vedlikeholde velhuset på en forsvarlig måte. Morten Fastvold har administrert utleien og driften.

Av særskilte praktiske tiltak ble det foretatt en grundig opprydding av kontoret i første etasje og foretatt sesongåpningsvask for både vår- og høstsemesteret. Sesongåpningsvask er blitt innført som en ny rutine. Videre ble nye vinglass, et par nye taklamper og et søppelposestativ innkjøpt.

Etter en vellykket oppstart i 2005 har et lokalt bridge-lag også i 2006 hatt åpne bridgekvelder for alle strøkets bridge-interesserte i velhuset på mandagskveldene. Velet støtter tiltaket ved å stille lokaler i velhuset vederlagsfritt til disposisjon.

Opprettelse av hjemmeside og e-postadresse
Velet gjorde i 2006 alvor av planene om å opprette en hjemmeside, som kom på nett i juni. Arbeidet med hjemmesiden er et av velets største løft i de senere år, der hensikten var å synliggjøre vårt arbeid og bedre kontakten med medlemmer og andre. Initiativtaker samt redaktør, skribent og fotograf har vært Morten Fastvold, og web-ansvarlig har vært Kurt Evert Stenbakk. Disse to har siden stått for en jevnlig oppdatering og utvidelse av hjemmesiden. Ambisjonene er å samle stadig mer stoff om strøket på denne siden, både store og små aktuelle saker, og ikke minst stoff av historisk interesse.

Velet har også fått opprettet en egen e-postadresse ([email protected]) som styret kan kontaktes på. I denne forbindelse har vi opprettet en mailingliste for dem som ønsker å få mail fra velet om møteinnkalling og aktuelle saker. Mailinglista hadde ved utgangen av året 51 adresser.

Velets sekretær Morten Fastvold har i 2006 fullført arbeidet med å legge medlemskartoteket inn på data, slik at det bl.a. blir enklere å holde oversikten over hvem som har betalt/fornyet medlemskontingent samt kontakte medlemmer for fornying av medlemskapet.

Fellesarealet og gangveier
Velet mottok en invitasjon fra bydel Grünerløkka om å delta på et møte 21. mars sammen med andre velforeninger og lokale organisasjoner i bydel Grünerløkka, der hensikten var å kartlegge behov for opprusting av fellesarealer og gangveier. Innkomne forslag skulle vurderes tatt inn i en «kommunedelplan for torg og møteplasser» som var under utarbeiding av Plan- og bygningsetaten. Velet ved Morten Fastvold stilte på møtet og fikk synliggjort behovet for en opprusting av fellesarealet ved velhuset samt gangveien som forbinder øvre og nedre del av Tromsøgata.

I etterkant av møtet sendte velet Plan- og bygningsetaten en omfattende orientering om våre planer og arbeid hittil med fellesarealet, med ønske om en fortsatt dialog. Velet har dermed fått presentert prosjektet på en utførlig måte, noe som forhåpentligvis fører til at det tas inn i kommunedelplanen. Plan- og bygningsetaten fikk dessuten tilsendt et notat om gangveien i Tromsøgata, med henblikk på at en opprustning av denne tas inn i kommunedelplanen.

Trafikksaker
Velet registrerer med tilfredshet at kommunen våren 2006 anla en fartshump øverst i Fjellgata og i Langgata samt én nederst i Tromsøgata, slik vi ba om på et møte med kommunen ved Teknisk- og miljøkomiteen i 2005. Nå gjenstår en hump nummer to i Fjellgata, som forhåpentligvis kommer etter hvert.


ÅRSMELDING FOR 2007

Styret og medlemmer
Rodeløkka vel har i 2007 hatt følgende styremedlemmer: Paal Sørensen (kasserer), Morten Fastvold (leder), Kurt Evert Stenbakk (web-ansvarlig), Terje Krog, Bodil Torgersen, Rolf Terjesen, Mette Hvalstad, Karsten A. Sørbye og Gabrielle Tillson.

På årsmøtet 16. mars tok alle sittende styremedlemmene gjenvalg. I tillegg ble Kurt Evert Stenbakk valgt inn i styret.

Velet hadde ved utgangen av 2007 151 medlemmer (husstander) som hadde betalt kontingent i 2007 (134) og/eller i 2006 (ytterligere 17). Dette er en stor økning som i det vesentlige skyldes at styret på forsommeren delte ut adresserte brev til samtlige medlemmer i de tre foregående år med oppfordring om å fornye medlemskapet. I tillegg hadde vi en vervekampanje med uadresserte brev til nærmere 200 husstander, hvorav en del nyinnflyttede. Også responsen på denne kampanjen var god.

Vi vedtok å gjøre en årlig utdeling av brev om fornying av medlemskap til en fast rutine, slik at medlemmer får anledning til å fornye medlemskapet selv om man ikke kommer på møter eller leier velhuset. En del av rutinen er å kontinuerlig ajourføre medlemskartoteket, som i 2006 ble lagt inn på data.

Møter

Velet har hatt tre åpne møter/arangementer i 2007:

Årsmøte ble avholdt 16. mars, der årsmelding og regnskap for 2006 ble fremlagt og vedtatt, og nytt styre ble valgt. Etterpå var det sosialt samvær.

17. mai-fest ble også i år arrangert på fellesarealet ved velhuset, med leker for barna og grilling og sosialt samvær. På grunn av sen annonsering ble ikke oppmøtet det helt store, men stemningen var god blant dem som deltok.

24. august arrangerte vi en foredragskveld med Rodeløkka-veteranen Alf Folmer, som bodde på Rodeløkka i mellomkrigstiden, og som har tatt og samlet bilder og anekdoter fra denne tiden. Styret inviterte Folmer fra Stockholm, der han nå bor, og cirka tretti frammøtte fikk et artig lysbildeforedrag fra en som hadde mye å fortelle.

Velhuset
Velhuset ble i 2007 leid ut til 41 møter/selskaper/arrangementer, noe som er ny rekord. Dessuten har vi en fast leietaker som har kurs hver tirsdag (og enkelte mandager) i vår- og høstsemesteret. Inntektene fra utleien er velets klart største inntektskilde, og gjør oss bl.a. i stand til å drifte og vedlikeholde velhuset på en forsvarlig måte. Morten Fastvold har administrert utleien og driften.

I tillegg gjestet tre grupper bærumspensjonister ledet av Jan Wisløff velhuset på forsommeren. De kom for å bese Rodeløkka, og styret inviterte dem til en rast i velhuset underveis.

Også i 2007 har et lokalt bridgelag hatt åpne bridgekvelder for alle strøkets bridge-interesserte i velhuset på mandagskveldene. Velet støtter tiltaket ved å stille lokaler i velhuset vederlagsfritt til disposisjon.

Av praktiske tiltak ble det kjøpt inn nye klappstoler samt vinglass mm. I tillegg har underskapene på kjøkkenet fått nye sokler. Vi har også, omsider, fått byttet ut bordenes trebukker med bordbein i metall, noe som øker komforten og bordenes stabilitet.

Styret satte høsten 2007 i gang en utredning om muligheten for en moderat utvidelse av velhuset, slik at kapasiteten kan økes til cirka femti til bors pluss at lokalet gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede. Ønsker om en utvidelse har versert i årevis, og vi bestemte oss nå for å ta tak i dem. Styret nedsatte en tomanns arkitektgruppe som på dugnadsbasis har lagd en skisse for et tilbygg mot fellesarealet. Tilbygget skal romme ny trapp og en heis for funksjonshemmede.

Styret ved lederen har hatt et første sonderingsmøte med kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten samt bydelsadministrasjonen for å få avklart eierforholdene samt muligheten for en kommunal finansiering av et tilbygg. Kommunen stilte seg i utgangspunktet positive til planene, men vil ha avklart om byggetillatelse kan gis før de vil fortsette dialogen. Styret påtok seg å avklare dette og har bl.a. tatt kontakt med Byantikvaren.

Fellesarealet
Det ble avholdt en dugnad på fellesarealet i april der det ble anlagt sokkel for et stort utebord samt støpt betongklosser for benk rundt halve bordet. Etter dugnaden ble et betongelement på plassen (opprinnelig ment som et skate-element) flyttet til sokkelen ved hjelp av innleid kran. Fellesarealet har dermed fått et monumentalt og vedlikeholdsfritt utebord med benk.

På sommeren foretok velet en opprydding på fellesarealet, der diverse skrot ble lagt i en container som velet betalte en andel av. Videre ble kronen på almetreet ved velhuset tynnet ut, og de avkappede greinene ble senere fjernet på dugnad.

Diverse uttalelser
Velets styre ble i mars bedt om å uttale seg vedr. en byggesak i Tromsøgata 25, der vi støttet utbyggers planer om å oppføre en bakbygning der et uthus tidligere har stått. Videre støttet vi planene om en parkeringskjeller med garasjeport der det nå er mur, da vi anser parkerte biler i gata som mer skjemmende enn en diskret anlagt garasjeport.

Styret har også bedt Plan- og bygningsetaten om å gi utbygger av skuret i Tromsøgata 22 tillatelse til å demontere eksisterende bygning raskest mulig av hensyn til brannfaren den nå utgjør for hele kvartalet, velhuset inkludert.

Velet ved lederen deltok i en befaring på Carl Berners plass i september, arrangert i forkant av Bystyrets vedtak om utbedringsplanene for plassen. Vi fikk framført vår skepsis til en åpning av Tromsøgata fra plassen, noe også andre frammøtte gjorde. Synspunktet er blitt reflektert i vedtaket i form av et forbehold om ekstra tiltak hvis trafikkbelastningen på Rodeløkkas smågater blir større som følge av åpningen.

Hjemmeside og medlemsinformasjon
Styret ved web-ansvarlig Kurt Evert Stenbakk og Morten Fastvold har jevnlig oppdatert velets hjemmeside som ble opprettet i 2006, og forsynt den med nye artikler. Dette har vi informert om via mailinglista. Ambisjonene er stadig vekk å samle stoff om strøket på denne siden, ikke minst stoff av historisk interesse.


ÅRSMELDING FOR 2008

Styret og medlemmer

Rodeløkka vel har i 2008 hatt følgende styremedlemmer: Paal Sørensen (kasserer), Morten Fastvold (leder), Kurt Evert Stenbakk (web-ansvarlig), Rolf Terjesen, Mette Hvalstad, Karsten A. Sørbye, Majlin Keilhau, Gabrielle Tillson og Bodil Torgersen.

På årsmøtet 29. februar gikk Terje Krog ut av styret etter lang og imponerende innsats helt siden 1989, og Majlin Keilhau ble valgt inn i styret. De øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt.

Styret hadde seks styremøter i 2008. På ett av dem (avholdt 24.9.) dukket ca. 20 representanter for skatere uanmeldt opp, og vi inviterte dem inn til en utveksling av synspunkter i forkant av styremøtet.

Velet hadde ved utgangen av 2008 163 medlemmer (husstander) som hadde betalt kontingent i 2008 (126) og/eller i 2007 og 2006 (ytterligere 37) og som fortsatt bor på løkka. Dermed har vi greid å holde på det meste av den store økningen av medlemmer fra 2007 som følge av nye rutiner for utsendelse av fornyings- og purrebrev samt vervekampanje med uadresserte brev. Som i 2007 sendte vi i 2008 ut fornyingsbrev i februar og purrebrev i september, men hadde ingen ny vervekampanje eller spesiell oppfølging av trege betalere.

Møter

Velet har hatt fire åpne møter/arangementer i 2008:

29. februar avholdt vi årsmøte, der årsmelding og regnskap for 2007 ble fremlagt og godkjent, og nytt styre ble valgt av de ca. 25 frammøtte. Som et forhåndsanmeldt ekstrapunkt ble det vedtatt å fjerne en skaterampe i tre fra fellesarealet som var blitt tilkjørt uten at velet hadde vedtatt dette. Etterpå var det en hyggelig og rolig skuddårsfest.

10. april arrangerte vi en vandring på løkka, ledet av Morten Stige fra Byantkvaren, der temaet var de omskiftelige retningslinjer for rehabilitering siden tidlig på 1980-tallet. Oppmøtet var stort, omlag seksti personer fulgte vandingen, og halvparten deltok også i den avsluttende samtalen i velhuset etterpå. Diskusjonen var livlig og informativ, med god stemning til tross for visse uenigheter. Både Stige og vi andre fant arrangementet vellykket.

17. mai-fest ble også i år arrangert på fellesarealet ved velhuset, med leker for barna og grilling og sosialt samvær. Heller ikke i år ble oppmøtet det helt store, og lekemester Celine og ad hoc-initiativtaker Morten tro til for siste gang. Heretter får nye krefter overta, skal denne tradisjonen opprettholdes. Men stemningen var god blant de ca. tjue som deltok.

31. oktober arrangerte vi en kombinert film- og fotoutstillingskveld i velhuset, der hovedattraksjonen var en samling fotografier fra Rodeløkka, tatt i 1974−75 av daværende fotografstudent Arild Normann. Arild kontaktet velet på forsommeren og forærte velet sin fotosamling på rundt femti bilder, som tidligere har vært utstilt på Deichmanske bibliotek, samt enda flere negativer. Han stilte på møtet og fortalte om sine fotostreif på løkka. I tillegg viste vi filmer fra 1970-tallet om Rodeløkka og Grünerløkka etter å ha fått lov til dette av Norsk filminstitutt, som har utgitt filmene på DVD. Møtet samlet på det meste femti−seksti mennesker og ble svært vellykket. NRK/Østlandssendingen lagde på eget initiativ et forhåndsinnslag i radioen om møtet, der velets leder ble intervjuet.

Velhuset

Velhuset ble i 2008 leid ut til 50 møter/selskaper/arrangementer (velets arrangementer ikke medregnet), noe som igjen er ny rekord. Informasjon om utleien på velets hjemmeside samt en god synes å være hovedgrunnen til at utleien øker fra år til år. Gledelig nok består økningen først og fremst av rolige selskaper som navnedager, konfirmasjoner og selskaper for folk over sin første ungdom, altså av den typen selskaper vi ønsker. Dessuten har vi faste leietakere som har kurs hver tirsdag, og fra høstsemesteret av også hver mandag. Inntektene fra utleien er velets klart største inntektskilde og gjør oss i stand til å drifte og vedlikeholde velhuset på en forsvarlig måte, samt å foreta noe utbedring av fellesarealet hvert år. Morten Fastvold har administrert utleien og driften.

Også i 2008 har et lokalt bridgelag hatt åpne bridgekvelder for alle strøkets bridge-interesserte i velhuset på mandagskveldene. Velet støtter tiltaket ved å stille lokaler i velhuset vederlagsfritt til disposisjon.

Av praktiske tiltak ble det kjøpt inn nye vinglass og kaffekrus. Vi gikk også til innkjøp av to røroslamper som vi har hatt på hånda i et års tid. Den ene lampen ble i november montert ved balkongen på velhuset, den andre lampen skal monteres på ved kjøkkendøra vinteren ʼ09. Videre måtte oppvaskmaskinen repareres etter at den streiket i november. Da flyttet vi samtidig oppvaskmaskinen og et underskap for å få til en mer funksjonell løsning på kjøkkenet. I tillegg fikk vi løst et problem med lekkasje fra oppvaskmaskinen.

Etter at vi i november 2007 utarbeidet byggeplaner for en utvidelse av velhuset med et trappehus som også rommer en etasjeheis for rullestolbrukere, ble arkitektskissen oversendt Byantikvaren for uttalelse. Svaret vi fikk vinteren 2008 var negativt: Byantikvaren motsetter seg enhver utbygging av velhuset mot fellesarealet. Vi er misfornøyd med dette svaret, som vi fant summarisk og uten åpning for å føre noen dialog. Imidlertid fikk vi underhånden luftet saken med Morten Stige i Byantikvaren da han var på medlemsmøtet/vandringen her på løkka i april. Uten at noe ble lovet fikk vi forståelsen av at et nytt forslag med en annen type fasade på en utvidelse mot fellesarealet kunne få en annen behandling. Ved utgangen av året begynte vi arbeidet med å omarbeide arkitektskissen.

Fellesarealet

Noen av skaterne som holder til på fellesarealet, fikk låne en større ramp i tre som ble tilkjørt og plassert på fellesarealet på vinteren uten at velet var blitt forespurt. Naboer motsatte seg dette, og på årsmøtet 29. februar ble det etter en diskusjon vedtatt å fjerne rampen. Det skjedde i mai ved at de som hadde fått og tilkjørt rampen, fjernet den i all minnelighet.

Før 17. mai ble det også avholdt en mini-dugnad der Mette H. og Morten F. fikk kjørt bort provisoriske skatemoduler som naboer fant sjenerende. Dermed var kun betongmodulene tilbake. Vi mente at dette skjedde i forståelse med skaterne, men de hadde bare ment noen og ikke alle tremodulene, og var derfor misfornøyde.

Etter at styremedlemmer og naboer hadde et par friske diskusjoner med skaterne vedrørende nevnte ramp i løpet av våren, gikk Morten i dialog med noen av skaterne for å utarbeide en idéskisse til nye skatemoduler i betong som kanskje kan godtas av naboene. Denne dialogen ble god og konstruktiv, og førte til at det ut på høsten ble nedsatt en «skategruppe» bestående av skatere og foreldre. Skategruppa fikk mandat av styret til å legge fram konkrete planer for nye moduler som kan drøftes av styret og naboer og skatere i fellesskap. Styret vedtok å anskaffe to mindre moduler som erstatning for moduler som forsvant på nevnte dugnad og som året før ble omgjort til utebord.

Diverse henvendelser

Styret ved Morten F. tok kontakt med kommunen vedrørende forsøplingen av den ubebygde «triangeltomta» nederst i Snippen, der ugraset vokste høyt og hageavfall ble dumpet. Bydelsrusken tok fatt i saken og fikk rensket og planert tomta i juni. De holder nå et jevnlig oppsyn med tomta og har planer om å så gress der.

Styret ved Paal S. sendte i november et brev til kommunen ved politiet der vi søker om å få gjennomkjøring forbudt-skilter i Fjellgata og Langgata. Dette er ikke minst viktig av hensyn til GPS-navigasjon som ellers leder sjåfører av til dels store kjøretøyer inn i disse gatene. Vi sendte også brev om dette til politiet i 2007 og fikk da signaler om at de tar saken alvorlig.

Hjemmeside og medlemsinformasjon

Styret ved web-ansvarlig Kurt Evert S. og Morten F. har også i 2008 jevnlig oppdatert velets hjemmeside og forsynt den med nye artikler, bl.a. et større oppslag med Rodeløkka-bilder anno 1974, tatt av Arild Normann. Dette og øvrige nye oppslag har vi informert om via mailinglista, som også brukes til utsendelse av møteinvitasjoner og annen informasjon. Ambisjonene er stadig vekk å samle stoff om strøket på velets hjemmeside, ikke minst stoff av historisk interesse.


ÅRSMELDING FOR 2009

1. Styre og medlemmer

Velet har siden årsmøtet 6. mars hatt følgende styre: Morten Fastvold (leder), Paal Sørensen (kasserer), Kurt Evert Stenbakk (web-ansvarlig), Majlin Keilhau, Bodil Torgersen, Kari Fort, Petter Rosenlund og Jens Erland Hoel.

På årsmøtet gikk Rolf Terjesen, Mette Hvalstad, Karsten A. Sørbye og Gabrielle Tillson ut av styret, mens Kari Fort, Petter Rosenlund og Jens Erland Hoel ble valgt inn i styret. Morten Fastvold, Paal Sørensen, Kurt Evert Stenbakk, Majlin Keilhau og Bodil Torgersen tok gjenvalg.

Velet hadde 144 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2009. Tar vi med dem som betalte kontingent i 2008, men ikke i 2009, kommer medlemstallet opp i 155. Medlemstallet har dermed holdt seg stabilt høyt i de siste tre årene, noe som ikke minst skyldes rutinen med utdeling/utsending av giro for fornyelse av medlemskap til samtlige i vårsemesteret, og utdeling/utsending av purring i høstsemesteret til dem som ikke har betalt. Morten F. og Kurt Evert S. har også i år stått for disse utsendelsene samt for ajourføringen av medlemskartoteket.

2. Møter og andre aktiviteter

Velet avholdt årsmøte 6. mars, der ca. 25 personer møtte fram. Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent, og de foreslåtte styremedlemmer ble valgt. Etterpå var det sosialt samvær.

Styret besluttet for første gang på mange år å ikke avholde noe 17. mai-arrangement, grunnet manglende interesse for dette etter at de faste initiativtakerne har gitt seg og ingen ny arrangementskomité, fortrinnsvis av småbarnsforeldre, lot seg oppdrive.

Styret arrangerte en dugnad på fellesarealet lørdag 13. juni der den halve brannbilen ble flyttet bort til muren mot Tromsøgata 24 og boltet fast der. I tillegg ble det støpt en betongsokkel til en skilpaddeskulptur der en eksisterende betongmodul, opprinnelig ment for skating, nå inngår. Det ble også lukt og ryddet på fellesarealet. Omlag 15 personer deltok i dugnaden. I forkant av dugnaden hadde beboerne i Tromsøgata 22 kjørt bort en del skrot som hadde hopet seg opp i et hjørne av fellesarealet, samt foretatt vårrydding av lekearealet.

Styret arrangerte en plantedugnad på fellesarealet onsdag 12. august på kveldstid, der potentilla-busker ble plantet langs asfaltdekket mot naboeiendommen mot vest. Busker og blomsterjord mm. ble kjøpt inn og tilkjørt samme dag. Fem−seks personer deltok i dugnaden.

Styret arrangerte en filmkveld på velhuset fredag 13. november, der vi viste spillefilmen «Kjære Maren», som har mange scener fra Tromsøgata. Etterpå var det sosialt samvær. Omlag 25 personer møtte fram.

3. Drift og utleie av velhuset

Velhuset ble i 2009 leid ut til 66 møter/selskaper/arrangementer (velets arrangementer ikke medregnet), noe som igjen er ny rekord. I tillegg var velhuset utleid til kursvirksomhet på mandager og tirsdager (Grethe Roede-kurs), og fra høsten av også til faste treff/møter på torsdagskvelder (Juvente/NERD Oslo). Dessuten har løkkas bridgelag også i 2009 møttes i velets første etasje på mandagskvelder, som et velferdstiltak velet støtter ved å stille lokalet vederlagsfritt til disposisjon.

Utleien av velhuset er velets desidert største inntektskilde og nådde i 2009 en brutto omsetning på ca. 110 000 kroner. Dette gir velet økonomi til bl.a. å oppgradere fellesarealet skritt for skritt, slik praksis har vært siden tidlig på 2000-tallet.

Gledelig nok fortsetter trenden fra de to−tre foregående år med at stadig flere rolige selskaper av typen navnedager og konfirmasjoner holdes i velhuset. Hadde velhusets kapasitet vært økt fra ca. tretti til femti gjester, kunne vi ha leid ut til enda flere slike selskaper (ca. fem av dem som bestilte lokalet til navnedag/konfirmasjon, avbestilte senere fordi det ble for lite).

Også i 2009 har Morten Fastvold administrert driften og utleien av velhuset − en oppgave som er blitt større for hvert år siden han overtok den i 2003. Dette er i særklasse den største oppgaven i velets arbeid. Familien Brataas/Torgersen har stått for renholdet, som også er blitt en stor oppgave. Den stadig økende bruken av velhuset må langt på vei tilskrives en god «jungeltelegraf» samt at utleien er kunngjort på velets hjemmeside.

Av praktiske tiltak ble det i 2009, i tillegg til den sedvanlige kompletteringen av glass, krus og bestikk mm., kjøpt inn og montert ny brannslange. Videre fikk Morten F. lagd en kopi av en Henrik Backer-tegning fra Rodeløkka som er i privat eie, og denne kopien henger nå innrammet i forsamlingslokalet.

4. Planer om tilbygg til velhuset

Styret fortsatte i 2009 arbeidet med å prosjektere et tilbygg til velhuset, som skal romme en heis for funksjonshemmede og ei ny trapp. Dette vil øke forsamlingslokalets kapasitet fra ca. tretti til ca. femti personer, og muliggjøre huskonserter og annet som lokalet nå er for lite til. Planene inkluderer et handicaptoalett i første etasje, i tillegg til et vanlig toalett.

Saken ble behandlet på to styremøter, ikke minst for å sette de nye styremedlemmene inn i saken og drøfte motforestillinger som to styremedlemmer hadde til prosjektet.

Styreleder la vekt på å få et samlet styre bak forslaget om tilbygg som ble fremlagt på styremøtet 4. mai, og etter en inngående diskusjon godtok alle styremedlemmer at forslaget ble oversendt Byantikvaren. Der ble forslaget ikke godkjent, men i avslaget foreslo Byantikvaren en alternativ løsning som de kunne godta. Etter en ny inngående diskusjon på styremøtet 7. september godtok alle styremedlemmer at et justert forslag som samsvarte med Byantikvarens, ble oversendt. Dette forslaget kunne Byantikvaren i brev av 21.09.09 anbefale.

Rolf Terjesen, prosjektets arkitekt sammen med Erik Haarstad, og styreleder hadde 5. november en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten for å drøfte den videre saksgangen for prosjektet. PBE anbefalte oss å sende prosjektet til bydel Grünerløkka for uttalelse. Dette ble gjort, og forslaget ble der anbefalt av bydelens byutviklingskomité i møte av 30.11, som meddelt i brev fra bydelen til velet av 9.12.09.

I begynnelsen av desember utarbeidet styreleder og Rolf Terjesen nabovarsler som ble levert eller sendt til fellesarealets naboer.

5. Hjemmeside og medlemsinformasjon

Styret ved web-ansvarlig Kurt Evert S. og styreleder Morten F. har også i 2009 oppdatert velets hjemmeside og forsynt den med artikler om velets aktiviteter og aktuelle saker. Disse har vi informert om via velets mailingliste, som også har vært brukt til utsendelse av møteinvitasjoner og annen informasjon. Ambisjonen er som før å samle stoff om strøket på velets hjemmeside, både om smått og stort og artikler av lokalhistorisk interesse.» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 1999−2009