Åpning og utbedring av gangveier


Velet arbeider for en utbedring av gangveien mellom øvre og nedre del av Tromsøgata, en fin snarvei som nå er mye benyttet.

Velet arbeider for å åpne de gangveier på løkka som er stengt for gjennomgangsferdsel. Vi vil gå inn i en dialog med de beboere som måtte ha satt opp gjerder eller annet som stenger gangveier, og vi vil få utbedret eksisterende gangveier.

Velet arbeider for en utbedring av gangveien mellom øvre og nedre del av Tromsøgata, som er mye benyttet.

Velet arbeider for å åpne de gangveier på løkka som er regulert som gangveier, men som av er stengt for gjennomgangsferdsel. Vi vil få kartlagt og dokumentert gjeldende planer i Plan- og bygningsetaten, og gå inn i en dialog med de beboere som måtte ha satt opp gjerder eller annet som stenger gangveier.

Et eksempel på en gangvei som velet har fått åpnet, er gangveien som forbinder øvre og nedre del av Tromsøgata. Denne er regulert til offentlig gangvei i gjeldende regulerings- bestemmelser, og er nå den mest benyttede på løkka. Men den var i lang tid ubenyttet på grunn av et ulovlig oppsatt gjerde mot øvre del av Tromsøgata.

I full forståelse med Eiendoms- og byfornyelsesetaten åpnet velet i 2003 en del av netting- gjerdet, slik at passasje for gående og syklende ble mulig. EBY fulgte på sin side opp med å gi beboeren som hadde satt opp gjerdet, pålegg om å fjerne det. Pålegget er ennå ikke blitt fulgt, men beboeren motsetter seg ikke dagens ferdsel.


Gangveier på tvers av hovedgatene på løkka, som denne mellom Langgata og Fjellgata, er både praktiske snarveier og hyggelige turopplevelser.

Ennå finnes det gjerder som stenger gangveier, som denne som skulle forbinde fellesarealet ved Snippen med Langgata.
nn

Samtidig med at velet åpnet gjerdet for passasje, sørget vi også for, sammen med boretts- laget Dælenenggata 12, at Viken Energi monterte gatelys i enden av øvre Tromsøgata. Den økte belysningen og den nyåpnede passasjen gjorde området uegnet som oppholdssted for narkomane og andre lyssky elementer, noe som da var et miljøproblem og førte til flere inn- brudd i strøket. Fra å ha vært en mørk og utrivelig bakevje har gangveien blitt til en viktig ferdselsåre og møteplass der naboer treffes på vei til og fra Carl Berners plass.

Som et innspill til den kommunedelplanen for torg og møteplasser som skal være ferdig i 2007, foreslår velet at denne gangveien opparbeides ved å gi den et pent og fast dekke. Videre foreslår vi at det anlegges en jevn stigning i nordre ende av gangveien, slik at barnevogner og sykler kan trilles (i stedet for løftes) opp på øvre del av Tromsøgata, der nivåforskjellen er cirka en halv meter. I tillegg bør det anlegges et fortau i enden av øvre Tromsøgata for å hindre at parkerte biler sperrer passasjen for de gående og syklende.

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Åpning og utbedring av gangveier