Årsmelding 2017

1. Styret og medlemmer

Rodeløkka vel har siden årsmøtet 9. mars 2017 hatt følgende styre: Morten Fastvold, Sam Daams, Ann Kristin Schjelderup, Heidi Røsok-Dahl, Erik Haarstad, Kari-Anne Næssø, Terje Krog, Vegard Thomassen og Helene Terjesen.

På årsmøtet gikk Ina Rørtveit og Hanne Sophie Claussen ut av styret etter å ha sittet i styret i mange år. Terje, Sam og Morten tok gjenvalg for to år, mens Helene ble valgt inn for to år.

På styremøtet 22. juni konstituerte styret seg ved å gjenvelge Morten Fastvold som leder og Sam Daams som kasserer. Vi har også oppdatert styreinformasjonen i Brønnøysundregisteret.

Styret har hatt to styremøter i 2017 etter årsmøtet 9. mars, samt ett møte før årsmøtet. Mye av styrearbeidet har skjedd per epost, og siden det dette året ikke har vært mange presserende saker, fant vi ikke behov for å ha flere møter. Det meste av velets aktiviteter arrangeres dessuten av barnegruppa og andre underutvalg som er selvgående, og dette gir velet har en «flat» struktur.

Ved utgangen av 2017 hadde velet 155 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2017, mens tallet på alle som har meldt seg inn var 252. Dermed er det nesten 100 innmeldte som ikke har betalt kontingent. Det innebærer en nedgang i antall betalende medlemmer på 30 i forhold til 2016, da tallet var 185, men en liten oppgang i forhold til de som har meldt seg inn, som i 2016 var 248. Trolig var medlemmene i 2016 ekstra flinke til å betale kontingent pga. det forestående kjøpet av velhuset. De som ikke betalte kontingent i 2017, får en ekstra purring i 2018.

2. Medlemsmøter og andre arrangementer

Torsdag 9. mars hadde velet årsmøte, der snaut tjue personer møtte fram. Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent, og de foreslåtte styremedlemmer ble valgt, jf. punkt 1. Etterpå var det sosialt samvær.

Fredag 17. mars arrangerte vi musikkpub i velhuset, med drøyt tretti frammøtte og med jam til langt på natt. Vi fulgte dermed opp suksessen med musikkpuben vi hadde i oktober 2016. Møteansvarlig var Heidi Røsok-Dahl.

Lørdag 1. april inviterte vi til pokerlaget i velhuset, noe som samlet åtte deltakere. Innsatsene var moderate, og det ble riktig hyggelig. Møteansvarlig var Sam Daams.

Fredag 12. mai inviterte vi til champagnesmaking i velhuset, som ble ledet av en ekspert på området. Kvelden ble fulltegnet, og stemningen ble, ikke overraskende, høy. Møteansvarlig var Kari-Anne Næssø.

Fredag 5. mai holdt Rodeløkka-veteranen Alf Folmer på 96 år foredrag i velhuset, som ble godt besøkt med over førti tilhørere. Alf Folmer hadde tidligere besøkt oss i 2007, og denne gangen var han ledsaget av sin forlegger, som la Folmers erindringsbok Gutten fra sjokoladefabrikken ut for salg.

Tirsdag kveld 22. august hadde Alf Folmer forøvrig en byvandring her på løkka arrangert av Arbeidermuseet og Bymuseet, og dette evenementet samlet mange hundre tilhørere og ble dekket av NRK/Fjernsynet, Østlandssendingen.

På nasjonaldagen 17. mai hadde vi tradisjonen tro et arrangement på fellesarealet ved velhuset. Rundt to hundre barn og foreldre og andre kom innom. Arrangementet startet som vanlig på ettermiddagen, og det ble servert pølser for barna fra velets grill og arrangert leker. Nok en gang en fungerte arrangementet som en hyggelig møteplass for nyinnflyttede og etablerte løkka-beboere.

Mandag 12. juni inviterte velets barnegruppe til skolestarter-samling på Rodes plass for barn her på løkka som er født i 2011 og som skulle begynne i 1. klasse høsten 2017. Arrangementet samlet om lag førti deltakere, og det ble servert brus og pizza. Barnegruppa har arrangert slike skolestartertreff i flere år og fått svært positive tilbakemeldinger. Formålet er at barna og foreldrene skal bli kjent med hverandre på tvers av gater, barnehager og vennegjenger.

Onsdag 25. oktober hadde vi et åpent møte i velhuset der velets arbeidsgruppe for bedring av trafikksikkerheten på Rodeløkka la fram sitt utkast til et innbyggerinitiativ med forslag til en rekke tiltak. Rundt tretti løkka-beboere møtte opp, og det ble bred oppslutning om forslagene.

Lørdag 28. og søndag 29. oktober arrangerte velets barnegruppe Halloween. Tradisjonen tro var det gresskarutskjæring på fellesarealet ved velhuset lørdag formiddag, og Halloween-fest for de minste (under skolealder) søndag ettermiddag. Etter festen gikk disse, som er for små til å gå «trick or treat» på selve Halloween-dagen, en slik runde i området. Alle ble oppfordret til å kle seg ut (også de medfølgende voksne), men uten at kostymene var altfor skumle.

Fredag 10. november inviterte vi nok en gang til champagnesmaking i velhuset, der fagmannen Pål Helge Kraknes kåserte om champagnens historikk. Kvelden ble fulltegnet og stemningen høy. Møteansvarlig var Kari-Anne Næssø.

Torsdag 23. november inviterte velets barnegruppe til skolestartertreff på velhuset for alle Rodeløkka-barn født i 2012 som skal begynne i 1. klasse høsten 2018. Det ble servert pølser, saft og kake. Barn og foreldre pratet sammen, og det ble gitt litt info om hvordan det er å starte på skolen.

Fredag 24. november hadde vi den tredje i rekken av musikkpuber på velhuset. Også denne ble godt besøkt og svært vellykket. Møteansvarlig var Heidi Røsok-Dahl.

Søndag 3. desember inviterte barnegruppa til det årlige juleverkstedet i velhuset. Der lagde små og store julepynt, julekort, til og fra-lapper og andre gaver mens de hørte på julemusikk. Det ble servert julegrøt og saft til barna, og kaffe og grøtrester til de voksne. Da mørket hadde senket seg, ble «julegrana» på fellesarealet tent foran om lag hundre barn med foreldre. Det ble servert gløgg og pepperkaker, og nissen kom på besøk.

På voksen- og mødrefronten arrangerte velet også i 2017 «strikk og drikk»-kafeer i velhuset. Dette året ble det seks slike kvelder, som alle ble holdt på mandager: 6. mars, 3. april, 5. juni, 7. august, 2.

oktober og 6. november. Disse uformelle samlingene er blitt en møteplass der man kan bli bedre kjent og være sosial. Og der det ikke er strikketvang. Møteansvarlig var Ann Kristin Schjelderup.

På de fleste mandagskvelder i vår- og høstsemesteret hadde Rodeløkkas uformelle bridgelag også i 2017 sine spillkvelder i velhusets første etasje. Disse bridgekveldene er for lengst blitt en tradisjon, for ikke å si en institusjon, og er åpne for alle interesserte. Møteansvarlig var Walter Neeven.

3. Dugnader og annet praktisk arbeid

Den årlige forsommerdugnaden, som dette året skulle foregå 15. mai, ble avlyst fordi deler av fellesarealet ved velhuset fortsatt ble benyttet til lagringsplass for materialer i forbindelse med ombyggingen av uthuset i Tromsøgata 22. Styret ba byggefirmaet om å rydde plassen så langt det lot seg gjøre før 17. mai, noe byggefirmaet gjorde. Fordi ombyggingen ennå ikke var ferdig høsten 2017, ble det heller ikke arrangert noen høstdugnad, slik vi pleier å gjøre.

4. Drift og utleie av velhuset

Velhuset ble i 2017 leid ut til 110 arrangementer foruten velets arrangementer (omtalt i punkt 2). Dette er 10 flere enn i 2016. Som i de foregående år har velhuset vært utleid til kursvirksomhet på tirsdagskvelder i både vår- og høstsemesteret (Grete Roede-kurs).

Utleien av velhuset er velets desidert største inntektskilde, og nådde i 2017 en brutto inntekt på kr 174 492. Dette er en økning i forhold til 2016, da brutto inntekt var kr 151 150. Den fortsatt store pågangen for å leie velhuset må langt på vei tilskrives en god «jungeltelegraf» og konkurransedyktige priser, samt at utleien annonseres på velets nettsted. Gledelig nok fortsetter trenden med at velhuset ofte leies ut til navnefester og barneselskap.

Utleien av velhuset ble administrert av Sam Daams (booking-ansvarlig) og Ina Rørtveit og Kari-Anne Næssø (kontaktpersoner for henting og levering av nøkkel). Vask og øvrig daglig vedlikehold ble administrert av Hanne Sophie Claussen.

Når det gjelder vedlikehold og påkostninger, holdt vi i 2017 dette på et minimum i påvente av at kjøpet av velhuset skulle gå i orden, til tross for at særlig kjøkkeninnredningen er blitt temmelig nedslitt. Men så lenge velhuset fortsatt er i kommunens eie, har vi som leietakere ut fra gjeldende regler (som er blitt strengere enn før) ikke lov til f.eks. å skifte ut kjøkkeninnredning eller male huset utvendig på dugnad. Dette er ingen god situasjon, verken for oss eller for de som leier velhuset.

Velet fikk i august en henvendelse fra en ansatt i selskapet ATR Vest, som på vegne av kommunen ville forhøre seg om et hull nederst i tilkjørselsveien fra Langgata, ved kummen ved innkjørselen til Langgata 33 og fellesarealet. Hullet er dekket til med ei treplate og har vært der siden 1980-tallet. Men det er ikke på fellesarealet, og velet har ikke gravd det. Dermed kan det heller ikke være velets ansvar å utbedre denne gamle skaden. Kommunen er tydeligvis i villrede om ansvarsforholdet her, men vi har siden ikke hørt noe mer fra dem om denne saken. Og hullet er der fortsatt.

5. Framdriften for kjøpet av velhuset

Etter å ha ventet lenge og vel på at kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) skulle få gjort ferdig kontrakten for kjøpet av velhuset, kunne vår saksbehandler i slutten av juni informere oss om hva den endelige taksten, og dermed kjøpssummen, var blitt, etter at kommunen hadde innhente ny takst, til tross for at velet i januar 2014 sa ja til å kjøpe til den daværende taksten på kr 549 000. Den endelige taksten/kjøpssummen for velhuset er blitt på kr 586 000, noe styret aksepterte, ettersom den ikke er vesentlig høyere enn den forrige taksten fra september 2015. Når også tinglysningsgebyr og dokumentavgift tas med, blir samlede omkostninger for kjøpet kr 601 700. Festeavgiften for eiendommen (fellesarealet) blir kr 5000 per år, og er å anse som en subsidiert takst i form av «bagatellmessig støtte».EBY sendte oss i oktober den ferdige kjøpskontrakten med en rekke vedlegg, og styret aksepterte denne etter å ha sjekket at den ikke har noen problematiske punkter. På styremøtet 22. juni hadde vi vedtatt at styreleder og kasserer kan undertegne alle dokumenter som har med kjøpet av velhuset og bygslingen av fellesarealet å gjøre, og disse to undertegnet kontrakten og overleverte den til EBY rett før høstferien. EBY skulle så fremme saken for bystyret. Først når bystyret har godkjent kjøpet og bygslingen, vil EBY undertegne kontrakten (og vedleggene) på vegne av kommunen. Det er først da transaksjonen kan gjennomføres.Vår saksbehandler i EBY antok at bystyret ville behandle saken i løpet av høsten, men det skjedde ikke. Ved utgangen av 2017 ventet vi derfor fortsatt på dette. Nok en gang har saken trukket i langdrag, men aldri så galt, så godt for noe: Velet har siden det ekstraordinære årsmøtet i januar 2016, da kjøpet og bygslingen ble vedtatt, akkumulert så pass mye mer i leieinntekter at vi nå ikke trenger å låne penger til kjøpet. Enda en grunn til det er at vi har brukt lite penger på vedlikehold de to siste årene, i påvente av at kjøpet skulle gå i orden. Først når velhuset er blitt vårt, har vi lov til å foreta de utbedringer av kjøkkeninventar og annet som det er blitt et skrikende behov for.

6. Andre saker

Trafikkforholdene på Rodeløkka. Velets arbeidsgruppe for bedring av trafikksikkerheten på Rodeløkka, som ble opprettet høsten 2016, la på et åpent møte i velhuset 25. oktober fram sitt utkast til et innbyggerinitiativ med forslag til en rekke tiltak. Det foreslås både gatetun og beboerparkering for å få mer ordnede trafikkforhold og få bukt med uvettig kjøring i høy hastighet (det var bl.a. en bilkollisjon i krysset Langgata/Solhauggata 27. august) og fremmedparkering. Arbeidsgruppa klarte i løpet av oktober å innhente mer enn 300 underskrifter fra løkka-beboere innen fristen 13. november for å få saken politisk behandlet i bystyret.Byggevirksomhet ved velhuset. Siden sommeren 2016 har det store uthuset i Sameiet Tromsøgata 22, som ligger like ved velhuset, vært under ombygging til bolig. Entreprenørselskapet Franke Bygg, som har kjøpt uthuset og står for ombyggingen, fikk lov av styret til å bruke en mindre del av lekeplassen til lagring av materialer, og til å ha containere på. Vi har imidlertid ikke tillatt at de bruker lekeplassen til parkering, og har påtalt brudd på dette punktet.Tidsplanen for ombyggingsarbeidene har sprukket kraftig, ettersom vi ble forespeilet at ombyggingen skulle være ferdig i løpet av 2016. Lagringen av materialer på fellesarealet fortsatte derfor til et stykke ut på høsten 2017. Ved utgangen av året var arbeidene ennå ikke ferdige. Selv om vi er glade for at uthuset nå blir en bolig av god, moderne standard, slik at det ikke lenger er noen brannbombe, har all lagringen og byggeaktivitetene begrenset bruken og opprustningen av fellesarealet i betydelig grad

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2017