​Årsmelding 2019 - 2021

På grunn av pandemien har velet ikke hatt årsmøte siden 21. mars 2019. Denne årsmeldingen dekker derfor perioden 2019 tom. 2021.

1. Styret og medlemmer

Rodeløkka vel har siden årsmøtet 21. mars 2019 hatt følgende styre: Morten Fastvold (styreleder), Sam Daams (kasserer), Terje Krog, Erik Haarstad, Kari-Anne Næssø, Helene Terjesen, Øystein Dahle, Bjørn Skar Ødegaard, Ina Marie Knowles, Kari Sellæg.
På årsmøtet ble Morten Fastvold, Sam Daams, Terje Krog og Helene Terjesen gjenvalgt for to år. Erik Haarstad, Kari-Anne Næssø, Øystein Dahle, Bjørn Skar Ødegaard og Ina Marie Knowles var ikke på valg dette året (de ble valgt for to år på årsmøtet i 2018), mens Kari Sellæg ble valgt inn i styret for to år. Terje Krog og Erik Haarstad har trukket seg fra videre styrearbeid av personlige grunner.
Ettersom pandemien førte til at samfunnet ble nedstengt i midten av mars 2020, måtte vi avlyse årsmøtet, som pleier å være i slutten av mars. Det ble heller ikke mulig å ha et forsinket årsmøte høsten 2020, slik vi hadde planer om. Heller ikke våren 2021 kunne vi av smittevernhensyn ha årsmøte (eller andre møter). De sittende styremedlemmene (unntatt Terje og Erik) gikk med på å være i styret fram til det ble mulig å ha et nytt årsmøte.
Ved utgangen av 2021 hadde velet 296 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2021. Mail til medlemmene om fornying av årskontingent ble sendt ut vinteren 2019, 2020 og 2021, med god respons. Det fikk vi også på vår oppfordring vinteren 2020 om å betale kontingent både for 2020 og 2021 for å styrke velets økonomi under den innvendige utbedringen av velhuset.

2. Medlemsmøter og andre arrangementer

I 2019 hadde velet, foruten årsmøtet 21. mars, den tradisjonelle 17. mai-festen på fellesarealet ved velhuset, med grilling og sosialt samvær for små og store. Et par uker før festen hadde velet også en vårdugnad på fellesarealet.
Onsdag 30. oktober 2019 var det tradisjonen tro Halloween-fest for de yngste (under skolealder) på velhuset. Lørdagen før var det gresskarutskjæring på fellesarealet.
Mandag 18. november 2019 var det medlemsmøte der styret presenterte sin nye plan for innvendig utbedring av velhuset. Bakgrunnen for planen, som var blitt svært omfattende, var et prekært vedlikeholdsbehov av særlig kjøkkenet og gulvet i andre etasje. Utbedringsplanen fikk bred tilslutning fra de frammøtte.
19. desember 2019 var det musikkpub i velhuset, den femte i rekken. Dette var velets siste åpne arrangement før velhuset ble lukket for den innvendige utbedringen. Rodeklang, Julius Winger, Gjermund Vognild, Magnar Johansen, Jazz og Bass og Rune Teigen bidro med musikalske innslag.
Søndag 1. desember 2019 arrangerte velets barnegruppe tradisjonen tro tenning av «julegranen» på fellesarealet, der nissen kom på besøk.
I 2020 hadde vi bare noen få, mindre arrangementer grunnet nedstengingen av samfunnet pga. pandemien. Da kunne vi verken ha årsmøte eller 17.mai-fest.
Vi hadde imidlertid noen dugnader i velhuset vinteren og våren 2020. Mer om dette i punkt 3.
Torsdag 22. oktober 2020 inviterte vi til åpent hus i velhuset under strenge smitteverntiltak, der velmedlemmer kunne komme og se hvor fint velhuset var blitt innvendig etter utbedringen, som var blitt fullført i vårsemesteret. Korgruppa Rodeklang (som holdt god avstand) underholdt med sang.
Første søndag i advent 2020 var det tenning av en for anledningen innkjøpt «julegran» på fellesarealet (siden tujaene var blitt hugd ned). Avstandsreglene ble overholdt, også da nissen kom.
Heller ikke våren 2021 kunne vi ha årsmøte pga. smittevernregler. Men vi hadde også denne våren noen dugnader i velhuset, der bl.a. Arild Normanns fotosamling ble innrammet og hengt opp.
Fredag 22. oktober 2021 hadde vi medlemsfest i velhuset etter at samfunnet var blitt gjenåpnet etter pandemien. Da fikk vi omsider feiret at velhuset er blitt utbedret innvendig.
Fredag 29. oktober 2021 gjenopptok vi tradisjonen med Halloween-fest på velhuset for de minste barna. Det var også gresskar-utskjæring lørdagen før.
5. november 2021 var det igjen musikkpub i velhuset, der Rodeklang, Julius Winger, Gjermund Vognild, Magnar Johansen, Jazz og Bass, Jonas Lie Theis og Rune Teigen underholdt. Som ved de tidligere musikkpubene var det stort oppmøte og god stemning.
Søndag 28. november 2021 var det tenning av en ny provisorisk «julegran» på fellesarealet.

3. Velhuset

Kjøpet av velhuset

I februar 2019 hadde kommunen ved EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) etter mye om og men, samt en del masing fra vår side, fått ordnet formalitetene rundt velets kjøp av velhuset og bygsling av tomta huset står på, fellesarealet inkludert. Styreleder Morten og en jurist fra EBY undertegnet en overdragelsesprotokoll, kjøpssummen ble betalt, og EBY-juristen lovet å ordne med tinglysing og skjøte. Det skulle ta enda et år før tinglysingen ble utført etter mer masing fra år side. (Fremdeles, i mars 2022, venter vi på å få oversendt skjøtet.)

Utbedringsplanene

Nå som velet rådde over velhuset, kunne styret drøfte planer for en innvendig utbedring av velhuset. Særlig kjøkkenet i andre etasje var så nedslitt at vi fant det nødvendig å foreta noen strakstiltak, og en «kjøkkengruppe» ble nedsatt. Planene for strakstiltakene ble stadig utvidet, og var sommeren 2019 blitt til en omfattende plan for en innvendig utbedring av både første og andre etasje. Styret vedtok å rive den store og uhensiktsmessige peisen, og å legge nytt gulv i andre etasje samt flytte kjøkkenet ned i første etasje. Et mindre kjøkken skulle det likevel være i andre etasje for arrangementer uten matservering. Flere av veggene i første etasje måtte rives og oppføres på nytt fordi de inngikk i fundamentet til peisen, som også skulle rives.
Denne utvidete planen var ikke uforenlig med den opprinnelige planen om å oppføre et tilbygg, som velet hadde fått rammetillatelse til i 2012. Det ble den først da styret på senhøsten 2019 vedtok en utvendig utbedring, som en fase to i den samlede utbedringen av velhuset. Den går ut på å oppføre en ny og penere balkong, siden eksisterende balkong er i så dårlig stand at den ikke lenger kan brukes. Videre blir det en ny dør fra det nye kjøkkenet i første etasje til en platting med noen trinn ned til fellesarealet. Vi søkte kommunen ved Byantikvaren om tillatelse til denne fasadeendringen, samt tillatelse til å flytte pipa en drøy meter, og vi fikk rammetillatelse for dette av Plan- og bygningsetaten vinteren 2020.
Styret fikk god hjelp til å kvalitetssikre den nye utbedringsplanen av arkitekt og velmedlem Stian Schjelderup. Vi fant at den lot seg gjennomføre til en langt lavere pris enn det et tilbygg ville ha kostet, og som ville ha medført en urealistisk høy kostnad som vi neppe hadde fått finansiert. Da måtte vi dessuten ha gitt avkall på balkongen, ettersom Byantikvaren i 2012 satte som betingelse at et nybygg skulle ha samme fasade som den opprinnelige, som kun hadde fire vinduer.

Finansiering

Arkitekt Stian sendte i september 2019 en søknad til Sparebankstiftelsen DNB om tilskudd til nytt kjøkken, og på senhøsten fikk vi bevilget kr 350 000, som var om lag halvparten av søknadsbeløpet. Sammen med velets oppsparte egenkapital på det tidspunktet, som også utgjorde ca. kr 350 000, hadde vi nok midler til å starte den innvendige utbedringen. Vi stengte velhuset for utleie fra januar til påske 2020, og engasjerte en lokal tømrer og velmedlem (Dan-Ola Karlgård) til å utføre arbeidene med riving av peis og pipe, legging av nytt eikegulv i andre etasje og ny innvendig eiketrapp, samt nye vegger i første etasje og montering av nytt kjøkken.
I stedet for å søke om banklån, slik vi opprinnelig hadde tenkt, spurte styret velets medlemmer om noen av dem kunne gi velet et kortsiktig privat lån. Det førte til at om lag ti medlemmer lånte velet til sammen ca. kr. 500 000 våren 2020. Dette ble helt avgjørende for at vi kunne fullføre den innvendige utbedringen i løpet av vårsemesteret 2020, som totalt kom på ca. 1,2 millioner. Velet sparer dessuten betydelige renteutgifter, som et banklån hadde innebært.
Da vi vinteren 2020 sendte ut den årlige oppfordringen til medlemmene om å betale kontingent, spurte vi denne gangen om man kunne tenke seg å betale kontingent for både 2020 og 2021 for å bedre velets økonomi under utbedringen av velhuset. Mange medlemmer gjorde dette, og det var til stor hjelp. Vi fikk også noen donasjoner fra medlemmer på til sammen kr 20 000.
Våren 2020 la vi også ut for salg et restopplag av plakater fra 1970-tallet som ble lagd for å støtte velet i kampen mot sanering av Rodeløkka. Plakatene ble utsolgt i løpet av et par dager, og innbrakte ca. kr 25 000. Høsten 2021 fikk vi lagd et nytrykk av plakatene, som de velmedlemmer som ikke fikk tak i de opprinnelige plakatene, kan kjøpe.

Utbedringsarbeidene

Året 2020 startet med at velhuset ble ryddet innvendig og kjøkkenet demontert. Videre ble taket og tømmerveggene i andre etasje vasket før tømrerarbeidene startet. Dessuten la arkitekt Stian ned mange dugnadstimer i å skaffe noen gamle innvendige dører til veie samt pusse dem opp. Stian kjøpte også, etter litt diskusjon i styret, to gamle lysekroner som skal ha hengt på slottet. Han brukte også mange timer på å rengjøre og komplettere disse med nye krystaller. Etter at de innvendige tømrerarbeidene ble avsluttet, montering av kjøkken oppe og nede inkludert, ble taket i andre etasje samt vegger og vinduskarmer i begge etasjer malt på dugnad. Det skjedde etter at samfunnet var blitt nedstengt, så dugnadene ble utført med få personer av gangen for å overholde avstandsreglene.
Vi fikk også lagd (av en lokal håndverker) et staselig langbord i tre til kjøkkenet i første etasje.
Den innvendige utbedringen ble avsluttet i mai 2020. Hadde vi kunnet ha dugnader som vanlig uten smitteverntiltak, ville utbedringen ha vært ferdig til påsken, som var vårt opprinnelige tidsskjema. Dette ble altså på det nærmeste overholdt. Det samme gjaldt budsjettet, som bare fikk moderate overskridelser takket være god prosjektledelse og mye dugnadsinnsats.

Økonomisk støtte og momsrefusjon

Når det gjaldt utleien, ble denne sterkt redusert i 2020 og 2021 grunnet smitteverntiltakene. Det var litt utleie på sommeren og i september 2020 før smitteverntiltakene igjen ble strammet inn fram til høsten 2021. Dermed ble velets inntekter på utleie av velhuset sterkt redusert.
Vi søkte imidlertid staten ved Lotteritilsynet om kompensasjon for manglende utleieinntekter grunnet pandemien, i henhold til den ordningen som myndighetene innførte for å hjelpe frivillige organisasjoner under nedstengningen av samfunnet. Vi fikk innvilget slik støtte både høsten 2020 og høsten 2021, på om lag kr 140 000 til sammen. Dette beløpet var godt under den inntekten vi ville ha hatt i normale tider, men naturligvis kjærkomment.
Sommeren 2021 sendte vi også en søknad til staten om momsrefusjon for utleggene til utbedringen av velhuset som ble utført i 2020, i henhold til en ordning som gjelder for frivillige organisasjoner. Søknaden ble sendt via Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), der velet er medlem, og den krevde et omfattende og grundig regnskap som kasserer Sam sto for. Vi fikk på senhøsten innvilget om lag det vi søkte om, som var ca. kr 180 000. Dermed var vår økonomi ikke lenger helsvart.
I september 2020 søkte vi på nytt Sparebankstiftelsen DNB om støtte til den utvendige utbedringen av velhuset, men denne søknaden ble avslått. Vinteren 2021 søkte vi kommunen ved bydel Grünerløkka om støtte til utbedringen, siden de har en pott til frivillighetsmidler man kan søke på en gang i året. Også denne søknaden ble avslått. Det samme ble søknaden vi sendte Bergesenstiftelsen sommeren 2021. Styreleder Morten forsøkte dessuten i både 2020 og 2021 å få bydelspolitikerne interessert i utbedringsprosjektet, men det førte bare til litt lunken moralsk støtte.
Sommeren 2020 fikk vi en restfaktura fra elektrikerfirmaet på nærmere kr 200 000 over anbudet de hadde gitt, og som vi ikke var blitt varslet om. Vi protesterte på dette og ba om et møte for å drøfte denne kinkige situasjonen. Møtet fant sted i oktober 2020, og vi kom til en ordning der firmaet slo av nærmere kr 80 000 på restbeløpet, samt godtok betaling i rater. Siste rate ble betalt våren 2021. Dermed hadde vi betalt alle fakturaer i forbindelse med den innvendige utbedringen.

4. Andre saker

Fibernett på Rodeløkka

Det har i flere år vært et sterkt ønske hos mange av velets medlemmer om å få en bredbåndsaktør til å legge fiberkabler på løkka, noe som ellers i byen er blitt en selvfølge. Velet har engasjert seg i dette arbeidet, og flere forsøk på å finne en løsning har strandet. Siste kandidat ut var OBOS Opennet, som våren 2021 lanserte et særdeles gunstig tilbud som nærmest virket for godt til å være sant. Det viste det seg også å være, for etter å ha gått høyt på banen med brosjyrer og en påmeldingskampanje som velet deltok i, kastet operatøren kortene høsten 2021 på grunn av uforutsette problemer med underleverandører med mer. Dermed er vi like langt, og de enkelte husstander er stadig henvist til å skaffe seg en bredbåndsløsning på egen hånd.

Historiebok om Rodeløkka?

Velet fikk i oktober 2021 en henvendelse fra styret i Grünerløkka historielag, som ønsker å få skrevet en bok om Rodeløkkas historie. Styreleder Morten tok et møte med en representant for historielaget og forfatteren Tallak Moland, som har skrevet flere bøker om Oslo-historie, deriblant en om Akerselva. Morten sa seg villig til å sitte i en redaksjonskomité sammen med Tallak, og dermed er bokprosjektet så smått i gang.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » ​Årsmelding 2019 - 2021