Hvordan få redusert gateparkeringen?


Utbyggerne av Tromsøgata 25 ønsket å anlegge en nedkjøringsrampe for en parkeringskjeller til høyre for huset, noe som ville innebære at noe av steinmuren ble borte. Men Byantikvaren sa nei.

Et kreativt forslag for å få redusert gateparkeringen ble våren 2007 fremmet av eierne av Tromsøgata 25, som ønsket å få anlegge en garasje for seks biler under huset. På forespørsel fra utbyggernes arkitekt diskuterte styret i velet saken og sendte (ved Morten Fastvold) i mars 2007 en uttalelse om dette til kommunen ved Plan- og bygningsetaten, med kopi til Byantikvaren. Her uttrykte vi vår undring over at Byantikvaren generelt sett er skeptisk til underjordiske parkeringskjellere, ettersom noe av det mest visuelt skjemmende for nærmiljøet er trange gater fulle av parkerte biler.

Velet er prinsipielt for at bilparkeringen i størst mulig grad må vekk fra gatene. Her bør alle kreative forslag ønskes velkommen, inkludert underjordiske garasjenalegg som ikke i særlig grad setter sitt preg på eksisterende bebyggelse og topografi. Private utbyggere som bestreber seg på slike løsninger, bør oppmuntres til dette.

Som et ledd i en slik oppmuntring bør et tilsvarende antall parkeringsplasser inndras fra gaten, jamfør eksisterende ordning i Oslo sentrum. Bare på denne måten kan vi ha håp om å få bukt med gateparkeringen på lengre sikt.

Rodeløkka vel mener at både kommunen og private utbyggere må ta et ansvar for å motvirke gateparkeringen, i erkjennelsen av at store deler av indre Oslo ble bygget før bilenes tid, og at parkerte biler derfor er et visuelt fremmedelement og på flere andre områder utgjør et miljø- problem.

En forutsetning må være at løsninger som underjordiske garasjeanlegg i minst mulig grad får sette sitt preg på de ferdigstilte eiendommene, særlig ved at naturlige nivåforskjeller utnyttes slik at gårdsrom el.l. ikke må heves i nevneverdig grad. Det må også forutsettes at nedkjøringsramper og garasjeporter gjøres mest mulig diskrete og innarbeides best mulig i bygningsmassen og gatebildet.

Men da slike løsninger nødvendigvis krever nedkjøringsramper og garasjeporter, må dette tolereres når de nevnte forutsetninger er innfridd. Vi anser noen nennsomt anlagte nedkjøringsramper og garasjeporter for langt mindre skjemmende enn dagens utstrakte gateparkering.

AVSLAG
Etter at velet gjorde Plan- og bygningsetaten samt Byantikvaren kjent med disse synspunktene, fikk utbyggeren av Tromsøgata 25 avslag på parkeringskjeller-prosjektet sitt. Noe som innebærer at Byantikvaren med flere synes det er greit med dagens utstrakte gateparkering. På grunn av lang saksbehandlingstid ved en eventuell anke har utbyggeren besluttet å sløyfe perkeringskjelleren.

Ellers er det å bemerke at kommunens praksis har vært ganske så inkonsekvent på dette punktet. En beboer i «gamle» Snippen ble nemlig for noen år siden pålagt å anlegge to biloppstillingsplasser på sin eiendom for å kunne bygge på en liten leilighet - enda Snippen er en privat vei. Selv om ingen utbyggingssaker er like, fortoner derfor kommunens avslag på en parkeringskjeller for seks biler som utbygger selv foreslo seg som heller uforståelig.

Tekst og foto: Morten Fastvold


Hvordan få redusert gateparkeringen? Utbyggeren av Tromsøgata 25 ønsket, med velets støtte, å anlegge en garasjekjeller for seks biler. Men kommunen sa nei.

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Hvordan få redusert gateparkeringen?