Åpning og opparbeiding av gangveier

Gangveien som forbinder øvre og nedre del av Tromsøgata, med betongrampe og trappetrinn lagd på dugnad av velet i 2012.

Åpning og opparbeiding av gangveier som er tegnet inn på gjeldende reguleringsplan for Rodeløkka av 14.12 1988 (S-3026), er en oppgave velet har jobbet med siden tusenårsskiftet. Om det ikke er realistisk å åpne alle de foreslåtte gangveiene, særlig ikke der det er store nivåforskjeller i terrenget og kanskje til og med oppført boliger, er noen av dem vel verdt å kjempe for å få åpnet.

Et godt eksempel på det er gangveien som forbinder øvre og nedre del av Tromsøgata, som i en årrekke var stengt med et nettinggjerde. En tidligere gårdeier innerst i gangveien hadde fått oppført gjerdet ulovlig, fordi hun ikke ønsket noen trafikk av folk forbi huset hennes. Men i 2003 klippet velet hull i gjerdet med kommunens velsignelse, som påla gårdeieren å fjerne gjerdet. Siden har gangveien vært åpen, og i 2012 lagde velet på dugnad en betongrampe samt trappetrinn for å lette adkomsten for barnevogner og sykler samt for gående, der det er en litt for stor nivåforskjell til at det blir bekvemt ellers.

Dette er siden blitt en populær og mye benyttet gangvei her på løkka. En annen populær gangvei er den som går fra Tromsøgata til fellesarealet ved velhuset. Ved siden av å føre til velhuset er den en del av en snarvei til øvre Langgata ved at den fører til fellesarealet, som igjen er forbundet med stikkveien mot Langgata.

DEN STENGTE GANGVEIEN MELLOM LANGGATA 17 OG 19

En gangvei som bør åpnes, er den som på reguleringsplanen er tegnet inn mellom Langgata 17 og 19, og som fører fram til eksisterende gangvei fra fellesarealet i Snippen, som også slynger seg opp til Tromsøgata 10. Denne gangveien har kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) prestert å leie ut til Sameiet Langgata 19, som hevdet at den ikke var i bruk. Det var i og for seg riktig, siden sameiet allerede hadde stengt den med et gjerde i for- og bakkant for å innlemme den i sin egen eiendom.

Dette finner velet svært uheldig fordi denne gangveien er eneste adkomst fra nedre del av Langgata til fellesarealet i Snippen, som på slutten av 1990-tallet ble opparbeidet med både private og kommunale midler som et rekreasjonsområde for barn og voksne. Mange småbarnsfamilier som har flyttet til Rodeløkka i de siste tjue årene har derfor ikke vært klar over denne nå litt bortgjemte oasen, siden eneste atkomst per i dag er fra nederst i "nye" Snippen og fra en gangvei fra Tromsøgata.

Kommunen har mange etater, og mens én av dem (EBY) fant det for godt å leie ut et gangveiareal til et privat sameie, avslo en annen etat, nemlig Pan- og bygningsetaten (PBE), det samme sameiets søknad om å sperre gangveien med et gjerde. I sitt vedtak av 17.09.1998 begrunnet PBE sitt avslag med at gjerdet var ulovlig oppført på tvers av et område regulert til gangvei, og at dette fører til at beboerne må gå en stor omvei for å komme til fellesarealet i Snippen (kalt Fellesareal I i reguleringsplanen). PBE kunne ikke se at det forelå særlige grunner som tilsa dispensasjon fra reguleringsplanen. Med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 31 avslo etaten søknaden fordi sperringen er i strid med reguleringsbestemmelsenes paragraf 11 vedrørende gangadkomst til fellesarealer.

Dette er en avgjørelse velet har full forståelse for. Ikke desto mindre unnlot sameiet å åpne gangveien, og holder den fremdeles sperret. Velet har derfor kontaktet PBE for å anmode dem om å følge opp sitt eget vedtak, noe de hittil ikke har brydd seg om å gjøre. Velet har videre kontaktet EBY og spurt om lovligheten av å leie ut en offentlig gangvei til private, og dermed berøve offentligheten en passasje som ville ha vært mye brukt. Vi tar sikte på å komme i ny dialog med PBE og EBY, og med Fylkesmannen hvis nødvendig, for å finne en løsning på saken. Vi har også prøvd å komme i dialog med Sameiet Langgata 19 for å løse saken i minnelighet, men det har sameiet ikke vært interessert i.


Her, langs nordre gavlvegg av Langgata 17, er det i reguleringsplanen inntegnet en gangvei som i tretti år har vært stengt av Sameiet Langgata 19.


Også i den andre enden har Sameiet Langgata 19 sperret av gangveien med et gjerde. Ifølge reguleringsplanen skulle gangveien som går til fellesarealet i Snippen, og som her (i forgrunnen) gjør en sving opp mot Tromsøgata 10, også ha fortsatt rett fram og munnet ut i Langgata.


Fellesarealet i Snippen (bildet over) er en fredelig oase som er tilrettelagt for barns lek. Det er et offentlig, kommunalt areal, og ingen del av eiendommene i "nye" Snippen, slik mange later til å tro. Per i dag er eneste adkomst fra "nye" Snippen i sør, og fra Tromsøgata i øst. Det vil si at alle barn og voksne i Langgata og Fjellgata må gå en stor omvei for å komme til arealet så lenge gangveien fra Langgata er sperret. Det har bidratt til at fellesarealet er i langt mindre bruk enn hva det ellers ville ha vært.

OG SÅ VAR DET ILEBAKKEN

En gangvei som i alle år har vært åpen, men som ikke benyttes så mye som den burde fordi den går i bratt terreng og knapt nok er opparbeidet, er Ilebakken. Den forbinder Fjellgata med Langgata og er en fin snarvei til og fra toppen av bakken i Fjellgata. Velet vurderer å lage en større dugnad for å gjøre Ilebakken mer farbar, også for de som er litt dårlig til beins. I tillegg er det ønskelig å få belysning der, slik at Ilebakken også blir trygg å bruke på mørke kvelder.

Ilebakken går fra Langgata (bildet over), og opp til Fjellgata rett ved "Arken" (bildet under), men er knapt nok opparbeidet og vond å gå for de som er litt dårlig til beins.


Tekst og foto: Morten Fastvold

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Åpning og opparbeiding av gangveier