Årsmelding 2014

Årsmelding 2014

1. Styre og medlemmer

Velet har siden årsmøtet 5. mars 2014 hatt følgende styre: Erik Haarstad, Ann Kristin Schjelderup, Heidi Røsok-Dahl, Vegard Thomassen, Kari-Anne Næssø, Sam Daams, Terje Krog, Ina Rørtveit, Hanne Sophie Claussen, Morten Fastvold.

På årsmøtet gikk Jens-Erland Hoel og Torben Grue ut av styret, mens Erik Haarstad, Ann Kristin Schjelderup og Heidi Røsok-Dahl tok gjenvalg for to år. Vegard Thomassen ble valgt som fullt styremedlem for to år, etter å ha vært varamedlem siden han ble valgt inn i styret i fjor (fordi styret ifølge vedtektene kan ha maks ti medlemmer). I tillegg ble Kari-Anne Næssø valgt inn i styret for to år.

Det nye styret konstituerte seg på styremøtet 7. april ved å gjenvelge Morten Fastvold som leder, mens Sam Daams ble gjenvalgt som kasserer. Styret har hatt fem styremøter i 2014 (inkludert ett møte med det gamle styret før årsmøtet).

Ved utgangen av 2014 hadde velet 116 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2014 og/eller meldte seg inn i velet. Det er en nedgang i forhold til 2013, da velet hadde 154 betalende medlemmer. Dette skyldes hovedsakelig at omleggingen til nye rutiner for innkreving av medlemskontingent per epost hadde visse startproblemer, som at fornyelsesbrevet ikke ble sendt ut før på forsommeren. Etter medlemslista å dømme er antall medlemmer trolig nærmere 200, til tross for noe utflytting. Som en del av nevnte omlegging er medlemslista blitt supplert med epostadresser. Vi regner med å være i normalt gjenge fra 2015 av, der de som ikke betalte kontingent i 2014, får mulighet til å betale for begge år samlet. Sam Daams, Heidi Røsok-Dahl og Ann Kristin Schjelderup sto for denne arbeidsbesparende omleggingen.

Styret fremla forslag på årsmøtet om å heve medlemskontingenten fra kr 100 til kr 150 per år per husstand, og dette ble vedtatt.

2. Møter og andre arrangementer

Onsdag 12. februar hadde vi en lokalhistorisk pubkveld om temaet Oslo kommunes vekst og fall på Rodeløkka. Rodeløkka-veteranene Terje Krog og Morten Fastvold redegjorde for kommunens rolle her på løkka etter at den ble innlemmet i byen, og fram til i dag. Ca. 20 personer møtte fram.

Onsdag 5. mars avholdt velet årsmøte, der ca. 25 personer møtte fram. Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent, og de foreslåtte styremedlemmer ble valgt, jf. punkt 1. Etterpå var det sosialt samvær.

På nasjonaldagen 17. mai ble det også dette året avholdt et godt besøkt arrangement i velets regi på fellesarealet ved velhuset. Velets 17. mai-komité og barnegruppe sto for arrangementet på ettermiddags- og kveldstid, der det var pølser og leker for barna, og sosialt samvær for både barn og voksne, som grillet medbrakt mat på velets store grill. Evenementet ble nok en gang en hyggelig møteplass for nyinnflyttede og etablerte løkka-beboere.

Lørdag 13. september arrangerte vi en sensommerfest i velhuset, som et miljøskapende tiltak for voksne. Det var svært god stemning, god mat fra et fellesbord, godt oppmøte, og musikalske innslag fra lokale krefter i Christiansand Ensemble, som endte i en fantastisk jamsession. Alle var enige i at det var en flott kveld.

Også i 2014 arrangerte medlemmer i styret en strikkekafé i velhuset på mandagene 29. september og 27. oktober. Videre inviterte styremedlemmer deltakere til pokerkveld lørdag 4. oktober og vinsmakingskveld (etter først til mølla-prinsippet) torsdag 16. oktober.

Velets barnegruppe arrangerte også i 2014 aktiviteter for små og store:

Søndag 26. januar hadde vi filmettermiddag. Barn og voksne fikk se flere kortfilmer om diverse aktuelle temaer. Etter filmene snakket vi litt om hva filmene handlet om.

Søndag 2. mars var det karneval. Lokalet ble pyntet til fest med pinata og vimpler. Festkledde barn og voksne kom til sambafest.

Mandagene 28. april ble det arrangert skolestartersamling for barna som skulle begynne på skolen i august 2014. Dette arrangementet er for at barn og voksne skal bli bedre kjent med hverandre før skolen startet. På høsten 2014 ble det spurt om vi kunne ha første skolestartersamling for barn som starter i august 2015 allerede denne høsten, og 17. november ble datoen.

Gresskar-utskjæring fant sted lørdag 25. oktober. Tradisjonen tro møttes barn og voksne på ballplassen for å skjære ut gresskar før halloweenfeiringen.

Halloween-festen ble avholdt søndag 26. oktober. Mange barn og voksne kom, velhuset har aldri vært så fullt av spennende kostymer og spente barn.

Juleverksted med tenning av juletujaen ble arrangert søndag 30. november. God julestemning både ute og inne. Vår fantastisk Rodeløkkanisse kom også

3. Dugnader og annet praktisk arbeid

Også i 2014 arrangerte velets hagegruppe en forsommerdugnad, som fant sted tirsdag 6. mai. Da fikk vi ryddet på fellesarealet ved velhuset og kjørt vekk skrot. Videre hadde vi en generalopprydding i boden i velhuset, og montert nye hyller. Sist men ikke minst lutet vi taket og trevegger i rommet i første etasje, dette foregikk over to kvelder. Hanne Sophie og Ina sto for innkjøp og ledet avviklingen av denne omfattende dugnaden, der omlag ti personer deltok.

I juni hadde vi enda en dugnad der vi fikk lagt ny duk og dekkbark over bedene langs asfaltdekket.

I begynnelsen av juli fikk vi en trebeskjærer til å trimme krona på almetreet ved velhuset, som var blitt svært forvokst med greiner daskende ned i taket både på velhuset og på nabohuset. Trebeskjæreren trimmet også almebuskaset på andre siden av asfaltdekket og kjørte bort alt avfallet.

I desember anla noen initiativrike småbarnsfedre også dette året en skøytebane for de minste på fellesarealet. Trerammen for banen ble igjen montert og vannet med vann fra velhuset, i håp om nok en kald vinter.

4. Drift og utleie av velhuset

Velhuset ble i 2014 leid ut til 134 møter/selskaper/arrangementer foruten velets arrangementer (omtalt i punkt 2), samt møter i barnegruppa etc. Som i de foregående år har velhuset vært utleid til kursvirksomhet på tirsdagskvelder i både vår- og høstsemesteret (Grete Roede-kurs). Fra november av ble velhuset også utleid på tirsdag formiddager til babysang (arrangert av Human-Etisk Forbund).

Dessuten har løkkas bridgelag også i 2014 møttes i velets første etasje på mandagskvelder, som et velferdstiltak velet støtter ved å stille lokalet til disposisjon.

Utleien av velhuset er velets desidert største inntektskilde, og nådde i 2014 en brutto inntekt på 154 700 kroner. En del av dette går til å dekke drift og vedlikehold av velhuset, men velet har ut over dette økonomi til å utbedre fellesarealet år for år, slik praksis har vært siden tidlig på 2000-tallet, og til å dekke kostnader ved øvrige dugnader samt sponse barnegruppas arrangementer med mer.

Den stadig større pågangen for å leie velhuset må langt på vei tilskrives en god jungeltelegraf samt at utleien annonseres på velets nettsted. Gledelig nok fortsetter trenden med at stadig flere leier velhuset til navnefester, konfirmasjoner og barneselskap.

Driften og utleien av velhuset ble fram til ut på høsten administrert av Morten Fastvold. På årsmøtet sa han fra seg denne oppgaven fom. 1. juli, som han da hadde hatt i elleve år. Velstyret startet planleggingen av nye rutiner for administreringen av utleie og drift, som er den aller største oppgaven i velets arbeid. Vi vedtok å legge bookingkalenderen i ei nettsky, med en tilhørende bookingbestilling på nett i tilknytning til velets nettsted. Sam Daams sto for denne oppgaven.

Høstsemesteret ble en overgangstid mellom gammel og ny rutine, og fra november av var den nye rutinen ferdig innkjørt. Sam Daams administrerer bookingen, mens Ina Rørtveit og Kari-Anne Næssø er kontaktpersoner for henting og levering av nøkkel, og Hanne Sophie Claussen administrerer vaskingen og innkjøp av rekvisita. Rune Brataas fortsetter med vaskingen, sammen med Hanne Sophies to døtre.

Av praktiske tiltak på velhuset kan nevnes at vi på senhøsten fikk avsluttet arbeidet med å oppgradere det elektriske anlegget i velhuset, ved å få nye termostater i første etasje og satt ned jordspyd.

5. Planene om tilbygg til velhuset

Styret fortsatte i 2014 arbeidet med å få oppført et tilbygg til velhuset, som skal gi huset universell utforming samt øke kapasiteten til førti?femti gjester, etter at vi i 2010 fikk rammetillatelse for tilbygget av Plan- og bygningsetaten, og etter at vi i 2013 avsluttet vår dialog med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om et mulig kjøp av velhuset. Da et kjøp til en symbolsk sum viste seg å ikke være mulig, gjorde vi et forsøk på å løfte saken opp på politisk nivå ved å kontakte en lokalpolitiker som bor her på løkka og sitter i bydelsutvalget (Magnus Worren fra Arbeiderpartiet), uten at det skjedde noe mer.

Salg av huset til en symbolsk sum vil være i strid med kommunens instruks for avhending av eiendom. Fravik fra denne instruksen kan bare skje etter bystyrevedtak. Den 27. mars henvendte vi oss derfor direkte til finanskomiteen med sikte på å få fremmet saken for Bystyret og fikk kontakt med James Stove Lorentzen. Lorentzen virket positiv til vårt forslag til løsning for å realisere utbyggingsplanene og ville selv ta kontakt med EBY for å sette seg inn i saken.

Ved ny henvendelse den 28. august hadde Lorentzen formidlet saken til Finansbyråden, men han forberedte oss på at dette kunne ta noe tid fordi kommunen har flere lignende småsaker, og disse ønsker man å se på samlet for å unngå uønsket presedens ved et eventuelt vedtak.

6. Andre saker

Åpning av stengt gangvei. Velstyret fortsatte i 2014 arbeidet med å få åpnet den stengte gangveien mellom Langgata og fellesarealet i Snippen. Sameiet Langgata 19 fikk pålegg om å rive gjerdet nærmest fellesarealet, men satte opp et nytt og gjerde slik at gangveien stadig er sperret derfra. Mot Langgata står fortsatt porten.

Vi har kontaktet samferdselsetaten, Fylkesmannen, EBY og Plan- og bygningsetaten for å skaffe oss en best mulig forståelse av saken, som viser seg å være merkelig innfløkt. Etter å ha fått motstridende signaler fra disse organer, ble vi enige om å skrive et brev til Fylkesmannen for å få oppklart noen prinsipielle spørsmål. Vi ønsker bl.a. å få vite om kommunen kan leie ut et areal til noe annet enn det det er regulert til, med den begrunnelse at det ikke er opparbeidet til formålet, og om hvordan den utarbeidede reguleringsplanen er tenkt gjennomført.

Brannvarslingskomité Velet nedsatte vinteren 2014 en komité for å utrede mulighetene for rodebaserte brannvarslingsanlegg, på initiativ fra et velmedlem utenfor styret, Tone Hoemsnes. Erik Haarstad og Vegard Thomassen sitter sammen med henne i komiteen. 25. juni foretok brannvesenet en befaring på løkka sammen med Morten Fastvold for å se hvilke husklynger som egner seg for felles varslingssystemer.

Fibernett på Rodeløkka? Etter at en beboer i Langgata ut på høsten begynte å spørre naboer og andre på løkka om de ville være interessert i å knytte seg til et fibernett, dersom det ble lagt her i strøket, vedtok vi at velet i samarbeid med denne beboeren kan foreta en samlet undersøkelse av muligheten for å få et fibernett på Rodeløkka.

7. Nettsted og medlemsinformasjon

Arbeidet med en skånsom omforming av nettstedet, for at det skal kommunisere bedre med sosiale medier etc., fortsatte i 2014. Sam Daams har stått for dette, hovedsakelig i forbindelse med innføringen av nye rutiner for leie av velhuset, jf. punkt 4. Nettstedets redaktør Heidi Røsok-Dahl fortsetter, sammen med Sam og Morten Fastvold, arbeidet med også å videreføre nettstedets redaksjonelle del.

Velets Facebook-sider Rodeløkka Vel og Rodeløkka vels barnegruppe, som administreres av Ann Kristin Schjelderup, har gitt løpende forhåndsinformasjon om veles ulike arrangementer.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2014