Utbedring av Carl Berner

At Rodeløkka med sine trehus og smale gater og rundt fem hundre husstander ligger rett bak disse murgårdene ved trafikkbelastede Carl Berners plass, er ukjent for mange. Heller ikke kommunens planleggere av en ny og utbedret Carl Berners plass synes å ha tenkt på det.

Carl Berners plass skal få en vesentlig ansiktsløftning i 2007, og i den forbindelse sendte velet kommunen ved Plan- og bygningsetaten en høringsuttalelse i oktober 2005. Denne uttalelsen ble lagt fram på et medlemsmøte i velet 4. november samme år, der trafikken på Rodeløkka var temaet. I velets uttalelse, som er utarbeidet av Paal Sørensen, har vi følgende synspunkter på den fremlagte utbedringsplanen for Carl Berners plass med omgivelser:

Først bemerker vi det litt merkelige i at velet ikke er blitt kontaktet i løpet av den omfattende planleggingsprosessen, ettersom Rodeløkka med sine rundt fem hundre husstander blir ves- entlig berørt av utbedringen. Da kunne vi på et tidligere tidspunkt ha bidratt til å få utarbeidet en god løsning.

Generelt stiller velet seg positiv til at Carl Berners plass skal rustes opp med tanke på å redusere gjennomgangstrafikken og gjøre plassen til et trivelig sted å ferdes. Carl Berners plass har lenge vært et av de verste trafikk-knutepunktene i Oslo, både med hensyn til antall biler, støy, forurensning og utrivelige omgivelser, så de gode hovedintensjonene i utbedringsplanen har vår fulle støtte. Særlig to forhold er vi svært positive til, nemlig:

  • Forslaget om å bruke ca 100 mill kroner til å ruste opp plassen og området rundt med nye fortau, beplantning, sykkelfelt og bedre standard for kollektivtransporten.
  • Forslaget om å redusere biltrafikken med ca 40 % over plassen ved å redusere alle innkjøringer til ett kjørefelt per retning for biltrafikk, og ved å bruke lyskryssene i området rundt til å begrense antall biler som kommer inn på plassen.

Vi er imidlertid kritisk til noen deler av utbedringsplanen. Vi er først og fremst usikre på om det er riktig og nødvendig å omgjøre plassen til en stor, firkantet rundkjøring (markert med mørk grønnfarge på kartet under), der det argumenteres med å benytte formspråket fra Harald Hals sin plan fra 1929. En slik stor rundkjøring finner vi uheldig av to årsaker:

  • Den legger beslag på et stort areal i midten som ikke vil kunne brukes av fotgjengere. Dette skyver dessuten fotgjengerfeltene lengre vekk fra krysset, slik at det blir lengre å gå for å komme seg rundt. Når det i tillegg ikke skal være trafikklys ved disse forgjengerfeltene, kan det bli vanskeligere å krysse gatene enn i dag, særlig for eldre og for barn.
  • Det store arealet inni den foreslåtte rundkjøringen går på bekostning av dagens fortaus- areal. Velet mener at dette er uheldig, også fordi fortausarealene i de siste årene er blitt tatt i bruk til fortauskafeer, grønnsakssalg og annet.

For å unngå disse uheldige virkningene og samtidig oppnå de fordeler for trafikkavviklingen som en rundkjøring innebærer, foreslår velet at det lages en mindre rundkjøring, som inntegnet med lys grønnfarge på kartet under. I tråd med dette foreslår vi at mye av dagens fortaus- areal beholdes, som inntegnet med lys grønnfarge på kartet.

Videre er velet er sterkt kritisk til planene om å åpne Tromsøgata øverst for biltrafikk fra Carl Berners plass, av to årsaker:

  • Den eksisterende snuplassen med sitt brede fortau mot Christian Michelsensgate og Trondheimsveien er et mulig torgområde som burde rustes opp til dette formålet.
  • En åpning for biltrafikk vil gjøre det langt enklere for bilister å benytte Langgata, Fjellgata og Gøteborggata til gjennomgangstrafikk mellom Carl Berner og Grünerløkka. Dette er et problem i dag, særlig fordi en del drosjesjåfører og unge bilførere på denne måten unngår lyskryssene i Trondheimsveien. Dette problemet vil bli enda større ved å åpne Tromsøgata øverst.


Den eksisterende snuplassen øverst i Tromsøgata, med sitt brede fortau mot Christian Michelsensgate og Trondheimsveien, er et mulig torgområde som bør rustes opp til dette formålet.

Vi ser at reguleringsplanens forslag om å åpne Tromsøgata øverst for biltrafikk har sammen- heng med utformingen av krysset mellom Trondheimsveien og Dælenenggata. Vi mener likevel at det vil være av større verdi å beholde torgområdet ved snuplassen enn å få stengt Dælen- enggata for innkjøring, slik utbedringspslanen går inn for.

Velet foreslår derfor at det fortsatt blir mulig å kjøre inn og ut av Dælenenggata, og at avstengingen av Tromsøgata mot Carl Berners plass opprettholdes. Vi mener at et ekstra plassområde i krysset Trondheimsveien-Dælenenggata, slik planforslaget gir rom for (markert med rødbrunt på kartet), i liten grad vil kunne brukes til noe - iallfall sett i forhold til det store potensialet snuplassen øverst i Tromsøgata har. Vi har derfor tegnet inn på kartet en fortsatt mulighet for å kjøre ut og inn av Dælenenggata.


Kommunens utbedringsplan for Carl Berners plass. Velets forslag om en rund og mindre rundkjøring og en bevaring av mye av dagens fortausareal er inntegnet med lys grønnfarge. Vi har også tegnet inn en fortsatt åpning av Dælenenggata for biltrafikk.

Velet har i flere år søkt bydelen og Oslo kommune om å få anlagt humper i Langgata og Fjellgata for å redusere hastigheten på biltrafikken (se mer om dette under TRAFIKKSAKER). Dersom det mot vårt ønske likevel vedtas å åpne Tromsøgata øverst for biltrafikk, mener vi at behovet for humper øker - både for å redusere hastigheten og for, hvis mulig, å avvise deler av den uønskede gjennomkjøringen. (Per 21.august 2006 er dette kravet utført av Oslo kommune. Se flere opplysninger under trafikksaker på vår hjemmeside. K.E.S)


Kartet viser traseer for uønsket gjennomkjøring ved en åpning av Tromsøgata mot Carl Berners plass for biltrafikk.

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Utbedring av Carl Berner