Vedtekter

§ 1 FORMÅL

Rodeløkka vel er en upolitisk sammenslutning som har til formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse. Enhver husstand innenfor vellets område og som betaler den fastsatte kontingenten er medlem. Medlemskap er frivillig.

§ 2 STYRET

Rodeløkka vel ledes av et styre på inntil ti personer, som velges på årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år, og da slik at halv- parten av styret er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv med leder, kasserer og sekretær. Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse for sitt arbeid.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant leder. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelt- stemme. Det føres skriftlig referat fra styrets møter. Saker av større betydning framlegges på årsmøte eller medlemsmøte.

§ 3 ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler:

  • Styrets årsberetning,
  • revidert regnskap,
  • valg av styremedlemmer,
  • valg av revisor,
  • fastsetter medlemskontingent,
  • innkomne forslag.

Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte medlemmene. Ved stemmelikhet for- kastes forslaget. Saker som ikke er meldt til styret før åpning av årsmøtet kan ikke settes under avstemning. Endring i vedtektene krever 2/3 flertall. Det føres skriftlig referat fra årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Slikt møte kan bare behandle og beslutte i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 4 OPPLØSNING

Rodeløkka vel kan besluttes oppløst på årsmøte. Avstemningen skal i så fall være skriftlig og krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene. Et vedtak om oppløsning skal i tillegg bekreftes i et påfølgende årsmøte. Hvis vellet blir oppløst, bestemmer årsmøtet også hva vellets midler skal brukes til utfra formålet i vedtektene.

Sist endret: 22. mars 2012 på årsmøtet

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Vedtekter