Utbedring av Carl Berner - vedtatt

Carl Berners plass sett fra Grenseveien. Den store, rektangulære rundkjøringen skal ligge i dette krysset og bl.a. lede trafikk ned i Tromsøgata (mellom den lyse bygningen helt til venstre og teglsteinsblokkene). Velet er skeptisk til å åpne Tromsøgata for trafikk fra Carl Berners plass.

Oslo bystyre vedtok 26. september 2007 å utbedre Carl Berners plass i henhold til de planer vi har presentert her på hjemmesiden (se eget oppslag). Prosjektet er nå kostnadsberegnet til 99 millioner kroner, og pengene bevilges over riksveibudsjettet. Forslagsstiller er Statens veg- vesen, i samarbeid med kommunen ved Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten og Oslo Sporveier samt Stor-Oslo Lokaltrafikk.

Byggestart vil trolig skje våren 2008, nå som oslopolitikerne har vedtatt planen. Vi kan dermed belage oss på en tids unntakstilstand, etterfulgt av en forhåpentligvis grønnere, roligere og triveligere Carl Berners plass.

Som et ledd i utbedringsvedtaket omreguleres Carl Berners plass og omgivelser til «offentlig trafikkområde: vei, parkering, drosjeholdeplass, fortau, holdeplass, kollektivfelt, annet vei- areal, sykkelfelt» samt til «friområde: park» og «fellesområde: felles avkjørsel». Dette er vist på kart merket BIS 200503361 datert Plan- og bygningsetaten 27.05.2005, revidert 24.10.2006.

Intensjonen bak planforslaget er «å videreutvikle plassens kvaliteter i tråd med Harald Hals' gamle byplan», der en stor, rektangulær rundkjøring står sentralt. Trikken skal kjøre gjennom rundkjøringen, og kanskje også bussen, dette siste skal fortsatt vurderes. Rundkjøringen skal beplantes med gress og trær, men ikke være noe oppholdssted for folk. Rodeløkka vel har satt spørsmålstegn ved en slik prioritering av arealet fremfor å gjøre rundkjøringen mindre og øke størrelsen på fortauene enda mer (se eget oppslag). Den store rundkjøringen vil også kunne føre til at fotgjengere må gå lenger enn i dag for å krysse gatene. I planen begrunnes den store rundkjøringen rent trafikkteknisk, ved at den skal gi mer flyt i trafikkavviklingen.

TROMSØGATA ÅPNES MOT PLASSEN
I henhold til planen åpnes Tromsøgata for trafikk fra Carl Berners plass. Velet stilte seg kritisk til dette i de synspunkter vi oversendte kommunen (se nedenfor), selv om vi ble ikke invitert med på høringsrunden i planleggingsprosessen. Like fullt er vi blitt lagt merke til. I sakspapir- ene til bystyremøtet sto det nemlig følgende:

Rodeløkka Vel er positiv til at det investeres i opprusting av området, noe som gir bedret standard for kollektivtransport, fotgjengere og syklister samt at biltrafikken over plassen reduseres. Vellet er sterkt kritisk til å åpne Tromsøgata for trafikk fra Carl Berners plass. Vellet mener en åpning vil gi mer trafikk på Rodeløkka.

Det har etter vellets oppfatning større verdi å opprettholde dagens torgområde ved Tromsø- gata enn de forenklinger/forbedringer planforslaget medfører i krysset Dælenenggata / Tromsøgata / Finnmarksgata. Dersom Tromsøgata vedtas åpnet, vil det være nødvendig med trafikkregulerende tiltak på Rodeløkka, eksempelvis i form av fartsdumper.

Også Bydel Grünerløkka har uttalt sterk skepsis til å åpne Tromsøgata for trafikk fra Carl Ber- ners plass, av samme grunner som velet. Dette ga både velet og en representant for bydelen uttrykk for under en befaring for bystyrets politikere og berørte etater som ble avholdt 14. september. Innvendingene er blitt hørt i den grad at vedtaket har fått et tilleggspunkt, frem- satt av Akhtar Chaudhry fra SV, om at:

«Byrådet bes påse at det etableres trafikkbegrensende tiltak i omkringliggende lokalveier i for- bindelse med at Tromsøgata åpnes.»

Vi får si oss rimelig fornøyd med dette tilleggspunktet, som gir oss noe å slå i bordet med der- som trafikkforholdene på løkka skulle bli forverret som følge av at Tromsøgata åpnes.

VELET ØNSKER GJENNOMKJØRING FORBUDT-SKILT
Oslo politidistrikt var også skeptisk til en åpning av Tromsøgata fordi mer trafikk vil føre til dårligere trafikksikkerhet. Politiet uttalte imidlertid at de på grunn av manglende håndhevings- kapasitet ikke vil skilte gatene på Rodeløkka med forbudsskilting.

Velet har like fullt sendt en søknad til politiet der vi foreslår at det skiltes for gjennomkjøring forbudt i begge ender av Fjellgata (ved Dælenenggata og ved Verksgata). Videre ønsker vi et slikt skilt i Langgata ved Dælenenggata (siden Langgata er enveiskjørt, trengs det bare skilt i denne enden). Selv om ikke alle bilister respekterer gjennomkjøring forbudt-skilt og politiet ikke har ressurser til overvåking, tror vi likevel at skiltene vil ha en trafikkbegrensende effekt.

40 PROSENT TRAFIKKREDUKSJON
En stor usikkerhetsfaktor ved utbedringsplanen er om personbiltrafikken over Carl Berners plass virkelig blir redusert med nærmere 40 prosent i rushtiden, slik planen legger opp til. I rene tall innebærer dette en reduksjon fra dagens 3210 til 1770 biler per time. Carl Berners plass vil imidlertid fortsatt være fordelingskryss mellom Ring 2, Ring 3 og indre by, og vil derfor også i fremtiden ha gjennomgangstrafikk. Bare hvis trafikkreduksjonen finner sted vil åpningen av Tromsøgata, sammen med gjennomkjøring forbudt-skilter og fartshumper her på løkka, kunne bli til å leve med.

Mange har lurt på hvordan en slik trafikkreduksjon vil være mulig. Å snevre Chr. Michelsens gate inn fra fire til to kjørefelter, slik som planlagt, vil ikke alene være nok, men snarere kunne føre til økt trafikk-kork. Planen legger derfor opp til å redusere gjennomgangstrafikken ved hjelp av «atkomstkontroll på tilfartene» for, som det heter, å «unngå overbelastning, tilbake- blokkering og redusert avvikling på Carl Berners plass. Atkomstkontrollen vil innebære at lyssignaler i kryss i lenkene inn mot Carl Berners plass vil bli programmert.

Dermed kan trafikkbelastningen fra ulike veiarmer bli styrt slik at Carl Berners plass ikke over- belastes, blant annet med hensyn til kollektivtrafikken.» Da er det bare å satse på at dette fungerer i praksis.

50 PROSENT STØRRE PERSONKAPASITET
Velet finner det svært positivt at forholdene for fotgjengere og syklister skal forbedres ves- entlig. Personkapasiteten skal økes med nesten 50 prosent i rushtiden, fra 11 500 til 17 000 personer per time til, fra eller gjennom Carl Berners plass. Dette muliggjør i sin tur en fremtidig frekvensøkning på kollektivtraseene. Videre skal Kirkeveiringen, som Carl Berners plass inngår i, være en viktig del av Oslos sykkelveinett.

I tråd med dette skal plassen gjøres til et mer oversiktlig kollektivknutepunkt med gode vente- områder og overgangsmuligheter. Som det står i begrunnelsen for planen: «Carl Berners plass savner et oversiktlig og lettvint overgangssystem mellom de ulike kollektivsystemene. Det er dårlig teknisk og estetisk standard på holdeplassene, og området er preget av en uoversiktlig holdeplassituasjon med lange gangavstander og til dels vanskelige kryssingssituasjoner. For kollektivtrafikken generelt er det viktig med en forutsigbar framkommelighet for å kunne opprettholde en tilfredsstillende frekvens og punktlighet.»

Dette vil også lette hverdagen for oss Rodeløkka-beboere, som reiser mye med trikk og buss. Vi må imidlertid gå lengre for å ta drosje, da drosjeholdeplassen flyttes fra Dælenenggata, som stenges mot Trondheimsveien, og opp i Trondheimsveien på oversiden av Christian Michelsensgate, der busslomma for 31-bussen nå er.

PROGRESSBYGGET RIVES?
Nord for Carl Berners plass omfatter planforslaget tiltak i Trondheimsveiens tverrprofil i for- bindelse med etablering av holdeplasser og kollektivfelt. Planløsningen innebærer at bebygg- elsen på eiendommen til «Progress-senteret» øst for Trondheimsveien/sør for Hasleveien, som nå huser Meny og Jysk, må trekkes østover i forhold til dagens plassering. Det foreligger ut- byggingsplaner for eiendommen, og det er foretatt plankoordinering mellom eieren av Progress -senteret og Statens Vegvesen. Trolig innebærer dette at bygningen må rives, men dette er ennå ikke helt avklart.

Rodeløkka, 6. oktober 2007
Morten Fastvold

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Utbedring av Carl Berner - vedtatt